رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

حمایت از اصحاب فرهنگ وهنرو رسانه از الزامات جامعه مترقی است


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، دیدار،مدیرکل ارشاد،اصحاب فرهنگ،رسانه
25 مهر, 1397 - 09:36 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج:

حمایت از اصحاب فرهنگ وهنرو رسانه از الزامات جامعه مترقی است

فرماندارآوج گفت: رشدوبالندگی درهمه عرصه های اجتماعی متأثراز توجه به فرهنگ وحمایت از اصحاب فرهنگ وهنرورسانه از الزامات جامعه مترقی است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج درجمع اصحاب فرهنگ وهنرورسانه طی سخنانی اظهارداشت: فرهنگ یک اصل اجنتاب ناپذیر وبخش حیاتی یک جامعه است وبرای تعالی در همه عرصه ها باید به رشد وبالندگی این حوزه مهم اهتمام جدی داشته باشیم.
وی ادامه داد: اگر فرهنگ در همه جوانب تقویت شود بی شک اقتصاد، سیاست  وبسیاری از شاخص های اجتماع را  تحت تأثیر قرارداده و موجب رشد فزاینده آنها خواهد شد.
سلیمانی بیان داشت: برای رسیدن به نقطه متعالی فرهنگ واصلاح این حوزه نیازمند به نگاه همه دستگاهها وآحاد مردم است وتنها یک نهاد ویا چندنهاد نمی توانند دراین زمینه حرفی برای گفتن داشته باشند.
فرماندارآوج تأکیدکرد: شهرستان آوج دارای ظرفیت غنی فرهنگی با مردمی  بسیاربافرهنگ است که همین امر موجب کاهش بسیاری از آسیبهای اجتماعی در این شهرستان شده است ولی نیاز است تا با اختصاص بودجه های فرهنگی مناسب ،بیش از گذشته در جهت تقویت فرهنگ عمومی منطقه  قدمهای کارساز ومثبتی برداشته شود.
ایشان افزود:امیدواریم با حضورمدیرکل محترم فرهنگ وارشاداسلامی استان دراین خطه وحمایت  اصحاب فرهنگ وهنر و رسانه گامهای مفیدی در جهت پیشبرد فرهنگ و هنر شهرستان برداشته شود.
سلیمانی همچنین درادامه برتکمیل چارت سازمانی فرهنگ وارشاد شهرستان آوج تأکیدکرد.
اسکندی نژاد مدیرکل فرهنگ وارشاد استان نیزدرادامه طی سخنانی بیان داشت: حضور دراین خطه که دارای مردمانی باظرفیت فرهنگی غنی است برای من مایه مباهات است.
وی افزود: داشتن جامعه پویا، غنی واثرگذاربی شک درگروحمایت از قشر فرهیخته جامعه اعم از هنرمندان ، ادبا وشاعران واصحاب رسانه است وباید دراین مسیر متعالی گامهای اساسی برداشته شود.
اسکندی نژاد تصریح کرد:حل مشکلات موجود درحوزه فرهنگ ؛هنر ورسانه شهرستان آوج یکی ازاساسی ترین دغدغه ها وکارهای ماست که امیدواریم با اختصاص بودجه مناسب نسبت به مرتفع نمودن آنها اقدام کنیم.
درادامه حاضرین به بیان دیدگاهها ومشکلات حوزه مربوط به خود پرداختندومدیرکل فرهنگ وارشاداستان نسبت به رفع برخی مشکلات قول مساعدداد.
گفتنی است اسکندری نژادمدیرکل فرهنگ وارشاداستان درسفربه شهرستان آوج با فرماندارو جمعی از اصحاب فرهنگ وهنرورسانه شهرستان آوج دیداروگفتگوکرد.