رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

آموزش وپرورش سنگ بنای توسعه است


نصرت اله علیرضایی،فرماندارآوج، دیدار ،مدیرآموزش وپرورش
27 خرداد, 1398 - 13:06 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج:

آموزش وپرورش سنگ بنای توسعه است

فرماندارآوج گفت:اساس وسنگ بنای توسعه درهرجامعه ای توجه به حوزه فرهنگ وبویژه آموزش وپرورش بعنوان مهمترین نهاد فرهنگی است که سرمایه گذاری دراین حوزه مهم باید دراولویت باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

" نصرت اله علیرضایی" فرماندارآوج دردیداربا مدیروکارکنان آموزش وپرورش شهرستان طی سخنانی اظهار داشت: آموزش وپرورش نهادی  تحول آفرین و تأثیرگذاردرهمه عرصه های کشور است و ارتقاء فرهنگ یک جامعه وعملی شدن توسعه وپیشرفت درهرمنطقه ای درگرو توجه ونگاه ویژه به این نهاد انسان سازاست.
وی افزود: اگر جامعه را یک ساختمان فرض کنیم که بر روی ستونهای مختلفی ازجمله خانواده،دین ،اقتصاد، سیاست بنا نهاده شده است،آموزش وپرورش یکی ازستونهای اصلی درهرجامعه ای است.
علیرضایی ادامه داد: اعتقاد برخی از متفکرین ونظریه پردازان براین است که با متحول شدن اقتصاد بسیاری ازمشکلات جامعه نیز مرتفع خواهدشد ولی امروزه باید اذعان داشت که نقش فرهنگ درتغییروتحول اجتماعی وتحقق توسعه ازاقتصاد مهمتر واثرگذارتراست.
علیرضایی گفت:هزینه کردن درحوزه فرهنگ وآموزش نوعی سرمایه گذاری سودمند است ولی چون ثمره ونتیجه آن درجامعه دربلند مدت وطی چندنسل خود را نمایان می سازد لذا کمتردراین حوزه سرمایه گذاری جدی واساسی صورت می گیرد.
ایشان نقش آموزش وپرورش را در تربیت نیروهای خلاق،متعهد،متخصص وقانونمند بسیار حائز اهمیت دانست وافزود: بهره مندی از فکر وایده فرهنگیان ودانش آموزانی که با چنین خصوصیاتی در نهاد آموزش وپرورش تربیت یافته اند شهرستان آوج را درتوسعه همه جانبه کمک خواهد نمود وازمدیرآموزش وپرورش انتظارداریم باپیش بینی برنامه هایی درجهت تکریم فعالان حوزه فرهنگ اعم ازدانش آموزان ،معلمان وبازنشستگان این حوزه کوشاباشند.
علیرضایی بیان داشت: باید نگاه خیرین را به حوزه فرهنگ وآموزش بیش از گذشته جلب کنیم تا گامی اساسی در جهت ارتقاء شاخصهای آموزشی و فرهنگی شهرستان برداشته شودوما آمادگی حمایت ازاین حوزه راداریم.