رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

تأکیدفرماندارآوج براستفاده ازظرفیت تعاونیها وتشکلها در توسعه شهرستان


نصرت اله علیرضایی،فرماندار آوج،نشست،اعضاء،تعاونی توسعه  وعمران
4 تير, 1398 - 14:22 -- روابط عمومی فرم...

تأکیدفرماندارآوج براستفاده ازظرفیت تعاونیها وتشکلها در توسعه شهرستان

فرماندارآوج درنشست هم اندیشی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی عمران وتوسعه براستفاده ازظرفیت تعاونیهاوتشکلها در توسعه شهرستان تأکیدکرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

نصرت اله علیرضایی" فرماندارشهرستان آوج درنشست هم اندیشی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی عمران وتوسعه شهرستان طی سخنانی اظهارداشت: تعاونیها محور اقتصاد وزمینه ساز مشارکت عمومی در رشد وتوسعه جامعه هستند.
وی افزود: فعالیت مشارکتی وکارگروهی درکشور ما به لحاظ ساختاری دارای مشکلات اساسی است وتداوم ندارد ولی درشهرستان آوج به لحاظ بافت سنتی، مذهبی وبکربودن منطقه زمینه مشارکت پویاتر و بالاتراست.
علیرضایی تصریح کرد: وحدت وهمبستگی وتشریک مساعی درصد موفقیت در امور رابالا می برد ونیاز امروز کشور است  تا با اعتمادسازی و شنیدن صداهای متفاوت و مخالف درهمه زمینه ها فعالیتهای اجتماعی ومشارکتی را توسعه وگسترش ببخشیم.
علیرضایی گفت:شهرستان آوج سرشارازپتانسیل بالقوه در بخشهای معادن ،کشاورزی وبوِیژه گردشگری است که انتظارمیرود با اتخاذ راهکارهای قانونی ازظرفیت تعاونی عمران و توسعه شهرستان دراحیاء ورشد وتوسعه در این بخشهای عظیم استفاده شود.
فرماندارآوج افزود: باتوجه به وضعیت اقتصادی امروز اگر می خواهیم مشکل اشتغال وتولید را کم کنیم باید گردشگری وجذب گردشگر را که ظرفیت بی نظیری دراین شهرستان محروم است احیا کنیم.
 علیرضایی با اشاره به هویت تاریخی وطبیعی انسانها افزود:مردم برای یافتن هویت طبیعی وتاریخی خودبه مناطقی که ازجاذبه طبیعی وتاریخی برخوردارند مراجعه می کنند وما باید با تأمین زیرساختهای لازم درحوزه گردشگری مردم را مشتاقانه برای دیدن مناظر طبیعی وتاریخی به این منطقه رهنمون کنیم.
ایشان تأکیدکرد :تعاونی توسعه وعمران حوزه خدمات خود را درحوزه صنایع تبدیلی، تولیدگندم،صنایع تبدیلی وبسته بندی،گیاهان دارویی، احیای آثار واماکن سنتی وبومی درمحیط های روستایی و احداث کارگاه تولید مصالح درشهرستان متمرکز وبرای توسعه شهرستان دراین راستا گامهای اساسی بردارد.