رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

مدیریت ارتباطات در بحران (بخش اول)

21 مرداد, 1395 - 09:34 -- عابدی

مدیریت ارتباطات در بحران (بخش اول)

مدیریت ارتباطات در بحران ( بخش اول )

قدرت اله مهدیخانی

کارشناس امداد و نجات مدیریت بحران اداره کل مدیریت بحران

1-       تاریخچه و سیر تکاملی ارتباطات

در ابتدا ارتباطات جنبه دیداری و شنیداری داشت ، اطلاعات از طریق لمس کردن با ملایمت و خشونت و حرکات چهره ، ایما و اشاره و اصوات گنگ از فردی به فرد دیگر کنترل می شود ، در نتیجه افراد خود سهم بسزائی در مبادله اطلاعات داشتند .

سپس زبان شفاهی نقش انتقال دهنده ارزش ها و نگرش ها و باورها را پیدا  می کند ، در این حالت مبادله اطلاعات به علت محدودیت مکانی و زمانی نمی توانست اطلاعات را تا منزلگاه های دور برساند و پاسخگوی نیازهای جامعه ابتدائی نبود .

سر انجام پس از یکصد هزار سال زبان نوشتاری جایگزین زبان شفاهی شد ، با اختراع خط نوع شناخت بشر از خود و جهان پیرامونش تغییر کرد .

در آغاز این جابجائی اطلاعات و ارتباطات توسط دوندگان چالاک یا اسبهای تند رو و کبوتران نامه بر انجام میگرفت ، به این ترتیب انسان به کمک خط توانست بر زمان و مکان غلبه کند .

اختراع چاپ در قرن شانزدهم انقلابی عظیم در روند برقراری ارتباطات و جابجائی اطلاعات بوجود آورد ، ارتباط شکل تازه ای گرفت و آموزش که در انحصار اشراف بود به صورت همگانی و توده ای شد .

پس از گذشت زمان و با اختراع برق و سپس تلگراف یا مخابره پیام ها از راه سیم ، انسان برای نخستین بار توانست شاهد مخابره پیام ها به فاصله های دور باشد .

سپس با اختراع رادیو ، زنجیره های وابستگی اطلاعات را به رشته های سیمی از هم گسیخت ، و با دریدن پوسته های فضا و ارسال ماهواره چیرگی خود را بر فضا نشان داد و با اختراع رایانه ها و نرم افزارها و صنایع فیلم سازی ، سینما و تلویزیون و فیبر نوری منجر به آن شد که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهند .

2-      تعریف ارتباطات :

 ارتباط یک مکانیسم یا جریانی است که ضمن آن پیام یا پیامهایی از یک منبع به عنوان فرستنده اغلب با نشانه ها و علامتهای مخصوص از طریق یک وسیله یا شبکه ارتباطی منتقل یا پخش میشوند و پس از دریافت فرد یا مرکز گیرنده به زبان عادی و قابل فهم تبدیل میشود .

3-     تفاوت ارتباط با ارتباطات:

کلمه ارتباط به طور مفرد به معنای جریانی است که ضمن آن یک پیام از یک منشاء به یک مخاطب منتقل می گردد ولی کلمه ارتباطات به صورت جمع معمولا به وسایل و روشهای ارتباطی اطلاق می شود ( مانند روزنامه ، رادیو ، تلویزیون و...)

4-عناصر ارتباط :

·         پیام

·         فرستنده یا برقرار کننده ارتباط

·         کانال یا مجرای انتقال پیام

·         گیرنده یا دریافت کننده پیام

·         بازخورد ( عمل بازگشت پیام را که نقش عمده ای در برقراری ارتباط دارد را اصطلاحا بازخورد گویند ) ضمنا از طریق بازخورد است که می توان آثار پیام را در پیامگیری ملاحظه کرد .

   5 - انواع ارتباطات :

·         ارتباطات درون سازمانی

·         مستقیم

·         ارتباطات گفتاری یا شفاهی

·         ارتباط اشاره ای یا نمادین

·         ارتباطات برون سازمانی :

·         غیر مستقیم

·         ارتباط نوشتاری یا کتبی

·         ارتباط توسط وسایل ارتباطی نوین

·         انواع وسایل ارتباطی :

·         زبان و بیان شفاهی

·         ارتباط اشاره ای و نمادین

·         خط و نوشته های دستی

·         صنعت چاپ ، کتاب و مطبوعات

·         وسایل ارتباطی نوین

·          

ادامه دارد ...