رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

گزارشات ویژه و تخصصی

19 شهريور, 1396 - 17:48 -- عابدی

جوانگرایی مطلع برنامه های دولت دوازدهم

دکتر امیر جعفرزادگان

معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

مشاور جوان سابق وزیر آموزش و پرورش

دولت دوم دکتر روحانی در حالی آغاز به کار می کند که تجربه 4 سال گذشته آن در اعتماد به جوانان و بکارگیری ایشان در سمتهای مدیریتی چندان چنگی به دل نمی زند. بدون هیچ تردیدی پیروزی جناب آقای دکتر روحانی در سالهای 92 و 96 نتیجه حضور جوانان در صحنه بود.جوانانی که در سال 92 نمی خواستند تجربه تلخ سالهای قبل در فروریختن دیوار آمالشان را بار دیگر با یک انتخاب نادرست تکرار کنند و همین امر به تاثیرگذاری آنان و احساس مسئولیت برای حضور در صحنه انجامید.

وحید درگی ،کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین
30 مرداد, 1396 - 12:46 -- عابدی

شاخص های کلیدی انتخاب شهردار

تهیه و تنظیم : وحید درگی

کارشناس دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین

شهرداری به‌عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین نهاد شهری، نقش مهمی در زندگی روزمره مردم یک شهر دارد و الزاماً یک شهردار موفق، شهرداری است که بتواند این تأثیر را در روند روزمرگی مردم ایجاد کند. "سمت شهردار" یک شهر به دلیل اهمیت بالای آن نیازمند دقت نظر در انتخاب فردی است که قرار است سکان هدایت  یک شهر را طی 4 سال در اختیار گرفته و آینده آن را رقم بزند، تخصص مالی و فرهنگی و تبحر در اداره امور از مباحثی است که در صورت غفلت زیان غیر قابل جبرانی را بر پیکره یک شهر وارد خواهد کرد.

لذا اهمیت انتخاب شهردار یک شهر توسط منتخبین شورا بایستی با درنظرگرفتن شاخص های کلیدی و معیارهای اصولی باشد و اعضای شورای شهر با یک انتخاب صحیح و آگاهانه ، آینده ی شهر را رقم میزنند و درصورتیکه این انتخاب براساس چهارچوب مشخص شاخص ها نباشد میتواند ضرر و زیان جبران ناپذیری بر شهر وارد کند و شهروندان شهر اولین و آخرین قربانیان این انتخاب ناشایست خواهند بود.

بر این اساس ارائه و بکارگیری شاخص های انتخاب شهردار جهت رسیدن به انتخابی آگاهانه میتواند بسیار حائز اهمیت باشد که علاوه بر آگاهی بخشی عمومی ، بعنوان ابزارهای راهبردی موثر برای منتخبین شورای شهر جهت انتخاب شهردار شایسته و لایق خواهد بود .

28 مرداد, 1396 - 16:35 -- عابدی

 راهکارهایی برای افزایش منابع درآمدی پایدار  در شهرداریها

الهام فریدوند _ کارشناس دفتر امور شهری و شوراها 

توسعه ی اقتصادی، هدف اصلی هرکشوردرجهت بهبودسطح استانداردزندگی میباشد و توسعه ی شهرها به عنـوان مجموعه ای که یک کشورراتشکیل میدهند، ازمنابع مهـم توسـعه محسـوب مـی شـود . شـهرداری بـه عنـوان، یکـی ازنهادهای مردمی است که وظیفه ی خدمت رسانی به شهرنشینان برای تأمین خواسته های اولیـه زنـدگی شهرنشـینی وپس ازآن تلاش برای رسیدن به شهری توسعه یافته را بر اساس ماده 55 قـانون شـهرداری هـا بـه عهـده دارد . طـی چنددهه ی اخیر، باتوسعه سریع شهرها و رشد بی رویه جمعیت وبزرگ شدن محدودههای شهری، ابعادوحجم وظـایف شهرداریها، چندین برابرشده است. درواقع امروزه شهرداریهادراکثرکشورهای توسعه یافته بـه عنـوان یکـی ازانـواع دولـت هـای محلـی، دراداره ی شهرها وعرضه ی کالاهاوخدمات عمومی محلی، نقش مهم وبرجسته ای به عهده دارند. معرفی منابع نوین درآمدی، میتوانددرپایداری توسعهی شهری نقش مهمی را ایفا کند، که ازمبانی مهم آن میتـوان به چگونگی تأمین درآمدشهرداریها به عنوان رکن اصلی مدیریت شهری اشاره کـرد . زنـدگی شهرنشـینی امـروزی هزینه های بسیاربالایی برای شهرداریها دارد و هرروزبه آن افزوده میشود. اداره ی مطلـوب شـهرها و ارایه ی خـدمات مناسب به شهروندان وهدایت پروژههای عمرانی مستلزم دستیابی به منابع درآمدپایدار و جدیداست. افزایش درآمدشهرداریها درایران، مستلزم افزایش کارایی در روشهای فعلـی کسـب درآمـد یاجسـتجوی منـابع جدیددرآمدی است. اگرچه از زمان تصویب قانون خودکفایی درآمدی شهرداریها، تلاشهایی برای تـأمین درآمـد واستقلال آنهاازدولت انجام شده است، ولی این تلاشهاچندان مؤثرنبوده است.

دکتر احمد اسفندیاری ،دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
8 تير, 1396 - 11:08 -- عابدی

پیرامون سوء مصرف مواد مخدر در استان قزوین

ضرورت بازاندیشی در سیاست گذاری ها

احمد اسفندیاری

دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران      

کارشناس دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری                                                                     

چکیده

به رغم تلاش های مسئولان، پژوهش های محققان و سیاست گذاری های خُرد وکلان، اعتیاد همچنان دالّ مرکزی آسیب های اجتماعی و عامل آنتروپی سرمایه انسانی است. هژمونی فیزیکالیسم، تفوّق گفتمان بوروکراتیک و کِلنیکالیزه شدنِ (Clinicalize) فرایندِ آسیب و در نتیجه غیبت امر اجتماعی در سیاست گذاری ها ، تا به  امروز در عمل توفیقی بدست نداده است. لیک اتخاذ رویکردهای جامع، چند وجهی و منظومه نگر در مواجهه با این جَرثومه فساد، بیش از پیش مطمح نظر است.

 پژوهش حاضر جهت ممانعت از فرو غلتیدن در آمار زدگی و ریاضی گراییِ شبه پوزیتویستی از یکسو و شهود و اشراق گرایی محض و با استعانت از رویکردهای تلفیقی به صورت دلفای کوچک مقیاس(Mini Delphi) با حجم نمونه 5 نفر به عنوان پنل متخصصین در راستای "شناسایی و فهرست بندی متغیرهای اثرگذار"  و اجرای پیمایش380 نفری از شهروندان 64-15 ساله شهر قزوین با شیوه نمونه گیری خوشه ای و استفاده از فرمول کوکران انجام پذیرفته است. بررسی های اولیه حاکی از آن است که اعتیاد، هم به عنوان معلول و هم علت اجتماعی، پژواک همفراخوان دو پاره عین(عرضه محور) و ذهن(تقاضا محور) است، اما هماره پاره ذهن در سیاست گذاری ها به نفع پاره عین غائب بوده و در این مهجوریت و مسخ شدگیِ نگره اجتماعی و انزوا و طردشدگی بینش جامعه شناختی، از یکسو نگاه درمانگرمستولی و منجر به پزشکی شدن اعتیاد و تقویت نقش روانپزشک و از دگر سو، نگاه امنیتی نیز به بوروکراتیزه شدن و فربه شدگی نقش حقوق دان ها انجامیده است.

استان قزوین به علت موقعیت جغرافیایی خاص خود همچون نزدیکی و مجاورت با دو استان البرز و تهران که با انواع متعدد آسیب های اجتماعی دست به گریبانند و حتی سرریز مسائل اجتماعی خود را به این شهر انتقال            می دهند، تعدد و تکثر شرکت های تولیدی فعال و نیمه فعال، خیل کثیر مهاجرانی که از شهرها و روستاهای مجاور به علت قلِّت منابع آبیِ سالیان اخیر، به این شهر سرازیر شده اند، موقعیت ترانزیتی و قرارگرفتن در مسیر جاده ابریشم و شاه  راه مواصلاتی مناطق شمالی و غربی و مرکزی ایران و از همه مهم تر پذیرش و اِسکان چندین هزار دانشجویی غیر بومی که در مراکز دانشگاهی مشغول به تحصیل اند ، وجود جمعیت حاشیه نشین قابل توجه در مناطق جنوب شرقی(اقبالیه و چوبیندر) شمال (اسماعیل آباد، نجف آباد، وثوق آباد و ...) و غرب( شهرک مهرگان، کورانه) و ایضاًًً چندین محله پر ازدحام، آسیب زا و متراکم شهری و در نهایت احداث چند صد واحد آپارتمانی خالی از سکنه یا دارای اسکان موقت، امروزه به رغم داعیه التزام به سنن فرهنگی از جمله استانهایی است که با گونه های گوناگون مسائل جامعوی روبه روست که اعتیاد به مواد مخدر در صدر این چالش ها و آبشخور این وضعیت آنومیک است.

آمارها امروزه حکایت از آن دارد که 65 درصد همسر آزاری ها در کشور ناشی از سوء مصرف مواد مخدر است. 40 درصد سرقت ها، 30 درصد کودک آزاری ها، 23 درصد نزاع ها، 20 درصد جرائم منکراتی، 10 درصد جرائم عمدی منبعث از مصرف مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن است. با اِمعان نظر قراردادن عمق بحران پیش رو و ضمن پذیرش ناکارآمدی سیاست های اوبژکتویسم و اصرار بر گفتمان عرضه محور، می باید سوژه را در برابر این سرطان اجتماعی ایمن ساخت و  بازار تقاضا را مدیریت نمود. بعلاوه این نکته همواره باید امعان نظر باشدکه جهت ریشه کن کردن هر آسیب اجتماعی علاوه بر شناخت قوانین حاکم بر آن آسیب، به اندازه زمانی که آن آسیب در جامعه ریشه دوانیده ،می باید زمان و انژی صرف گردد در غیر آن صورت، سیاست گذاری های تعجیلی، نسخه محور، کِلینیکال و بوروکراتیک ..... راه بجایی نخواهد برد.

مفاهیم کلیدی: اعتیاد، منشاءشناسی، سیاست گذاری اجتماعی،، پزشکی شدن آسیب های اجتماعی

 

27 خرداد, 1396 - 10:10 -- عابدی

" تاثیر خاستگاه قومیتی داوطلبان بر رفتار رأی دهندگان"

مطالعه موردی (دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر قزوین)

معصومه شیشه گرها

کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده   

در این تحقیق که تحت عنوان "خاستگاه قومیتی داوطلبان و تأثیر آن بر رفتار رأی دهندگان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (مطالعه موردی، شهر قزوین)" به نگارش درآمده است، خاستگاه قومیتی داوطلبان از حیث قومیت و تعلق بومی بررسی شده است. از سوی دیگر نگرش مردم نسبت به کاندیداهای قومی و بومی نیز مورد نیز مورد سنجش قرار گرفته است. در این پژوهش که به صورت پیمایشی انجام شده حجم نمونه 150 نفر از شهروندان بالای 20 سال ساکن در 13 شهر حوزه انتخابیه قزوین، البرز، و آبیک بوده اند.

در بررسی خاستگاه قومیتی و بومی و داوطلبان با روش بررسی اسنادی و کتابخانه ای و همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق مطلعین سیاسی استفاده شده است. برای جمع آوری و بخش نگرش شهروندان نیز از ابزار پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده کرده ایم.

بر اساس نتایج بررسی ها کلیه داوطلبان 3 اصل را در انتخاب خود مورد توجه قرار داده اند که این اصول به ترتیب اولویت عبارتند از1) بهره مندی از خاستگاه قومیتی2) بهره مندی از خاستگاه بومی بودن و جغرافیای تولد یا زیست و 3 ) بهره مندی از حمایت های معتمدین و ذی نفوذان قومی- بومی و سیاسی.

واژه های کلیدی: انتخابات، الگوی رأی دهی، قومیت،دهمین دوره انتخابات مجلس قزوین

9 فروردين, 1396 - 08:55 -- روابط عمومی فرم...

 روابط عمومی , مردم و دولت 

علیرضا رحمانی کارشناس ارشد علوم سیاسی

مسئول روابط عمومی فرمانداری قزوین

 مردم همیشه انتظار دارند که درهای سازمان و یا اداره به روی آنها باز باشد و آنها با کمترین دغدغه بتوانند مدیران و تصمیم گیران سازمانی را ملاقات کنند . با برنامه محوری و تلاش در جهت حذف بوروکراسی اداری , این مهم را عملیاتی می کند .

صدای مردم انعکاس خواسته ها و انتظارات اجتماعی است , این صدای مردم است که می تواند در هر زمان وضع موجود را از زبان خودشان بازگو کند . اینکه چه می خواهند و در آینده به چه می اندیشند . و یا عملکرد مسئولان را چگونه ارزیابی می کنند. و در نهایت چه تغییراتی را مناسب اوضاع و احوال جامعه می دانند .

هر جریان سیاسی که زمام امور را در دولت ها به دست گرفته است , رویکرد متفاوتی نسبت به شان و جایگاه مردم در دانستن را قائل بوده است . البته این رویکرد در فصول تبلیغات انتخابات با دوره کاری دولت ها همواره متفاوت بوده است . زیرا مردم و ارتباط دو سویه مردم و دولت , ابزار تبلیغاتی کارآمدی است که هیچ یک از رقبای انتخاباتی با هر رویکرد سیاسی حاضر به چشم پوشی از آن نیست . اما بحث ما به دوره کاری دولت هاست که چقدر به این شعار خود عمل کرده اند یا خواهند کرد .

7 اسفند, 1395 - 11:39 -- عابدی

تهیه کننده : مهرداد کشاورز رضایی

دفتر معاونت فناوری اطلاعات وامنیت شبکه استانداری قزوین

پروفسور هارلد هاس در طول صحبتش در ted از تکنولوژی جدیدی با نام LI-FI پرده برداشت .پروفسور هارلد هاس از دانشگاه ادین بورگ تحقیق در این زمینه را از سال 2004 آغاز کرده بود.

LI-FI یک ارتباط بی سیم کامل و پر سرعت مانند WIFI است که از نور استفاده می کند. این تکنولوژی زیر مجموعه ی ارتباط های بی سیم (owc) است و می تواند یک متمم در یک ارتباط رادیویی یا جایگزینی مناسب در زمینه های data broadcasting باشد.LI-FI که برگرفته از LIght Fidelity است برای ارتباط خود از یک طیف نور مرئی یا مادون قرمز به جای امواج رادیویی استفاده می کند.شایان به ذکر است که از این تکنولوژی به عنوان یک راه حل برای حل محدودیت BandWIdth در امواج رادیویی نام برده می شود.یک راه حل کامل که منجر به ایجاد پردازشی برای استاندارد ها شده است. همان طور که ذکر شد LI-FI مانند WIFI یک ارتباط بی سیم است پس از استاندارد های 802.11 استفاده میکند که این کافی نیست و به نظر می رسد باید منتظر تجدید نظر در آن باشیم.

4 اسفند, 1395 - 09:00 -- عابدی

قدرت اله مهدیخانی،معاون اداره کل مدیریت بحران استان قزوین

طی هزار سال گذشته ، ایران با 450حدود  هزار کشته آنهم فقط به واسطه زلزله ، یکی از 10  کشور اول بلاخیز در سطح جهان می باشد .

زمین لرزه های لار (1320) بوئین زهرا (1341) طبس (1357) گلباف کرمان (1360) رودبار منجیل (1369)  و بم (1382) نشان می دهد که بطور متوسط در هر 10 سال یک زلزله بسیار شدید و با تلفات سنگین در کشور رخ می دهد . سیل های مهیب در استان گلستان ، ایلام ، سیستان و بلوچستان ، طوفان های شن استان سیستان و بلوچستان ، گردوغباراستانهای خوزستان ، ایلام ، کرمانشاه ، سرما و یخبندان استانهای غربی و بسیاری حوادث دیگر ، همه بیانگر تکرار حوادث و تلفات و خسارات جانی و مالی ناشی از آن در طی سالهای گذشته و احتمال وقوع آن در سالهای آینده است . ( البته این حوادث به غیر از حوادث جاده ای و انسان ساز از قبیل تصادفات ، برخورد قطارها ، سقوط هواپیما ، آتش سوزیها و... می باشد )

3 اسفند, 1395 - 09:13 -- عابدی

اسکان غیر رسمی در ایران(بخش دوم)

غلامرضا لواف

احسان الله حبیبی

کارشناس مدیریت صنعتی و معاون دفتر امور روستایی و شوراها

کارشناس ارشد توسعه روستایی و کارشناس امور روستایی

 

2-4. حاشیه نشینی در دوران بعد از انقلاب

 در سال 1359 جمعیت ایران به 37700000 نفر بالغ گردید و نرخ مهاجرت روستایی نیز همگام با آن 1% افزایش یافت. جنگ بعنوان یکی از مهمترین عوامل مهاجرتی برای ساکنین جنوب و غرب کشور، باعث هجوم آنها به مناطق مرکزی و شرقی کشور شد.

 همچنین بالا رفتن قیمت زمین، مصالح ساختمانی، وام های با بهره فراوان، اجاره های سنگین عواملی بود که اقشار کم درآمد جامعه که نسل دوم از مهاجرین روستایی بودند نتوانند در شهرها ساکن باشند و به همین خاطر به حاشیه شهرها رفتند وتا شاید در آینده بتوانند به متن برگردند.

3 اسفند, 1395 - 09:11 -- عابدی

غلامرضا لواف

کارشناس مدیریت صنعتی و معاون دفتر امور روستایی و شوراها

احسان الله حبیبی

کارشناس ارشد توسعه روستایی و کارشناس امور روستایی

 

1. مفهوم حاشیه نشینی

•حاشیه نشینی، خرده فرهنگی با مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهاست که در محل هایی با بهداشت کم، انحرافات اجتماعی و ویژگی های دیگر از جمله انزوای اجتماعی همراه است.

• مناطق پیرامون شهرهای بزرگ که به طور کلی محصول رشد ناهمگون شهری و انباشت تعارض آمیز و تنش زای سرمایه و بیکاری روستایی و انهدام ارتباطات خانوادگی – ستنی می باشد.

• فضاهای زندگی غیر رسمی و نا متعارف شهری که بازتاب فضایی بیمارگونه از اقتصاد و مدیریت ضعیف و برنامه ریزی فضایی – منطقه ای و معلول بی عدالتی های اجتماعی – اقتصادی در سطوح ملی – استانی و محلی است.در مجموع میتوان گفت حاشیه نشینان کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می کنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی آن نشده اند. همچنین حاشیه نشین به فردی اطلاق می شود که به دلیل مشکلات معیشتی در نظام شهری تاب مقاومت نیاورده و به حاشیه کلان شهرها پناه آورده است تا از هزینه های زندگی در متن شهر در امان باشد.

صفحه‌ها