نشست بررسی حضور اتباع خارجی شهرستان تاکستان با حضور مسئولین برگزار شد