ضرورت توجه هرچه بیشتر به مشکلات درمانی بیماران خاص