کشاورزان را به سمت اجرای طرح سیستم آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی هدایت نمایید