نشست اعضای انجمن کتابخانه ی شهرستان تاکستان برگزار گردید .