انتخاب مدیر زن در بخش روستایی،نشان دهنده توجه به بانوان است