شهرستان بویین‌زهرا با گستره‌ای قریب به3000کیلومتر مربع و موقعیت زلزله‌خیزی آن نیازمند تدابیر خاصی در حوزه فوریت های امدادی میباشد