رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

معاونت هماهنگی امورعمرانی

11 بهمن, 1393 - 11:30 -- mehrdadkrezaei69_406

معاونت هماهنگی امورعمرانی

1.    هدایت و نظارت بر واحدهای استانی دستگاه های اجرائی در تهیه و تنظیم طرحهای زیربنای اقتصادی و عمرانی با توجه به نیازها، تجارب و اولویتها با در نظر گرفتن جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان
2.    نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارش گیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی روستاها  و شهرها و اعلام عدم پیشرفت آنها به واحدهای استانی دستگاه های اجرائی مربوط به منظور رفع موانع
3.    نظارت کلی بر طرحهای عمرانی و فنی و اجرای نظام فنی، اجرایی استان در چارچوب نظام فنی، اجرایی کشور.
4.    انجام اقدامات لازم در زمینه تشکیل جلسات شورای آب، شورای فنی استان و شورای برنامه ریزی و سایر شوراها و کمیسیونها و کمیته های مربوطه بر حسب مورد
5.    بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه بندی و ارزشیابی پیمانکاران، مشاوران و کارشناسان استان و ارتقاء و تقویت ظرفیت کمی و کیفی آنها
6.    ارزشیابی اجرای پروژه های عمرانی و فنی (تملک دارایی های سرمایه ای) ملی و استانی و گزارش گیری از پیشرفت برنامه ها و ارزیابی آنها
7.    ارزشیابی اجرای پروژه های تملک دارییهای سرمایه ای ملی و استانی از لحاظ اثرات اقتصادی، اجتماعی و تجزیه و تحلیل آنها و انعکاس به مسئولین ذی ربط
8.    تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملکرد واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و ارزشیابی آنها در راستای اجرای پروژه های عمرانی و آثار و نتایج اقتصادی اجتماعی آنها به منظور استفاده بهینه در تدوین برنامه های ملی، منطقه ای و محلی
9.    بررسی های لازم و نظارت بر انجام مطالعات در زمینه اجرای طرح ها و برنامه های واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی استان به منظور پیشبرد برنامه های عمرانی و همچنین ارائه نظرات در این زمینه با شورای برنامه ریزی استان
10.    حمایت از شوراهای اسلامی استان و نظارت بر فعالیت آنها مطابق با قوانین و مقررات
11.    مطالعه و بررسی وضع مناطق روستایی و شهری استان از نظر امکانات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت نیازها و اولویت بندی آنها و پیگیری اعتبارات مربوط از منابع مختلف
12.    تهیه  و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در مناطق روستایی و شهری و همکاری با واحدهای ذیربط در این زمینه با وزارت کشور
13.    نظارت و پیگیری بر امر تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملکرد و برنامه های خاص منطقه ای و ارزیابی اقدامات انجام شده و تهیه حساب های منطقه ای و اعتبارات مصرف شده و آثار اجتماعی و اقتصادی این برنامه ها در ناحیه به منظور استفاده در توسعه و افزایش و بهره گیری از این نوع برنامه ها
14.    هماهنگی و همکاری در زمینه برقراری اجرای نظام فنی، اجرایی در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه
15.    نظارت و اجرای روشهای مناسب به منظور ترویج و تشویق در بکارگیری ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی در دستگاههای اجرایی (دولتی) و غیردولتی
16.    بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه بندی و ارزشیابی پیمانکاران و مشاوران و کارشناسان استان
17.    ارتقا تقویت ظرفیت کمی و کیفی پیمانکاران و شرکت های پیمانکاری استان
18.    بررسی و نظارت کامل براجرای طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای ( ملی استان ) و عمرانی در چارچوب ضوابط مربوطه
19.    نظارت بر پروژه های عمرانی در مناطق شهری و روستایی از محل اعتبارات مختلف
20.    تهیه قیمت های پایه استان و ضرائب منطقه ای با توجه به شرایط  خاص هر منطقه و پیشنهاد به مراجع ذیربط برای تائید
21.    مستندسازی تجربیات فنی و اجرایی به منظور بهره برداری مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن
22.    پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی به منظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنایی بیشتر واحدهای استانی دستگاههای ارجایی ، مشاوران و پیمانکاران با نظام ، فنی اجرایی در زمینه طرح ها و ضوابط و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه به مراجع ذیربط
23.    اجرای تصمیمات متخذه در کمیسیون های مناقصه و بررسی و اظهار نظر در باره برندگان مناقصه در چارچوب مقررات  مربوطه
24.    نظارت و بررسی اعتبارات شهرداریها و هدایت و راهنمایی های لازم در اتخاذ روشهای صحیح و رعایت اولویتهادر چارچوب طرح ها و برنامه ها
25.    نظارت و بررسی و اظهار نظر در خصوص برنامه ها ، اعتبارات و مسائل مالی سالیانه شهرداریها که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد
26.    بررسی موقعیت مناطق شهری و روستایی استان بمنظور دستیابی به نیازهای زیربنایی و تسهلات رفاهی و برآورد اعتبارات مورد نیاز و پیگیری لازم از طریق وزارت کشور
27.    انجام اقدامات لازم به منظورحضور فعال در جلسات ، مجامع ، شوراها ، کمیته ها ،کارگروه ها و کمیسیون ها حسب مورد و همچنین در زمینه تشکیل آنها و نظارت بر تهیه و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات
28.    هدایت امکانات و نیروها به منظور پیشبرد طرح ها و پروژه ها و رفع موانع واحدهای استانی دستگاههای اجرایی، نظارت بر اجرای طرح های تملک دارائی سرمایه ای به منظور ارزیابی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با اهداف و خط مشی ها و سیاست های تعیین شده و مقایسه پیشرفت کار با جداول زمانی و تنظیم گزارش لازم در این زمینه جهت پیگیری در جلسات مرتبط و اعلام نتایج به مراجع ذیربط
29.    یگیری و اجرای وظایف مربوط به تبصره 66 قانون بودجه سال 1362 و آئین نامه مربوط به معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی در سطح استان
30.    مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای استان از نظر تاسیسات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها و شهرداریهای و پیگیری تامین آنها برابر مقررات
31.    تعیین اولویت بندی طرح ها و برنامه ها و پروژه ها برای تخصیص اعتبارات لازم