رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

شرح وظایف دفتر اداره کل امور اداری و مالی

11 بهمن, 1393 - 08:22 -- medisa.nikoo_398

شرح وظایف دفتر اداره کل امور اداری و مالی

1- انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری، فرمانداریها و بخشداریهای تابعه در حدود اختیارات قانونی تفویض شده.

2- انجام امور تشکیلات استانداری و واحدهای سازمانی تابعه

3- انجام فعالیتهای مربوط به بهود فرایند انجام کار در استانداری و واحدهای سازمانی تابعه

4- انجام تشریفات قانونی استخدام و تهیه و صدور احکام استخدامی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه در حدود اختیارات تفویض شده

5- اقدام در تکمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی و تهیه خلاصه پرونده کارکنان استانداری

6- اقدام در اجرای مقررات انضباطی کارکنان استانداری

7- تهیه و صدور احکام مرخصی های کارکنان استانداری در حدود قوانین و مقررات مربوط

8- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و برنامه ریزی و پیگیری تشکیل کمیته مربوطه

9- تهیه و صدور احکام انتقال، انتصابات و ماموریت مستخدمین در حوزه استانداری براساس قوانین و مقررات

10- بررسی و اقدام در زمینه امور پرسنلی، بازنشستگان و موظفین استانداری

11- انجام فعالیتهای مربوط به عقد قراردادها و نحوه هزینه کرد آن

12- تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا (اعم از مستمر یا غیرمستمر) در مورد مستخدمین استانداری و واحدهای تابعه

13- تهیه و تنظیم بودجه سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابعه

14- تهیه و تنظیم گزارش  های لازم از نحوه اجرا و میزان پیشرفت طرح ها و برنامه های استانداری و همچنین مشکلات و نارسایی های مربوط برای آگاهی استانداری

15- ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و فرمهای مربوط به بودجه استانداری و مراقبت و اعمال نظارت لازم در جهت تنظیم، تکمیل و اعاده آنها

16- بررسی و تجزیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با توجه به طرحها و برنامه های مربوط

17- نظارت بر بودجه عملیاتی و ارزشیابی از عملکرد بودجه استانداری از طریق اخذ مستمر گزارش های مالی و صورت عملکرد هزینه های قطعی از واحدها و تجزیه و تحلیل هزینه ها و در مقایسه با اعتبارات مصوب و تخصیصی

18- ثبت و نگهداری تمامی آمار و اطلاعات پرسنلی براساس احکام صادره به منظور استفاده در برآورد اعتبارات جاری استانداری

19- تهیه و تنظیم اعتبارات برحسب برنامه، فعالیات و عملیات

20- دریافت بودجه مصوب و تفکیک اعتبارات تصویبی بین برنامه ها و فعالیتهای مختلف استانداری در قالب مواد هزینه و پیگیری تخصیصی اعتبارات سه ماهه پس از ابلاغ بودجه

21- ایجاد تسهیلات لازم به منظور تامین رفاه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه

22- دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره

23- تفکیک و ارجاع نامه های رسیده به واحدهای مربوط و پیگیری در این زمینه به منظور تسریع در جریان امور

24- بایگانی و نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارک و اوراق عادی استانداری و انجام امور جاری

25- نگاهداری دفاتر اعتبارات و تامین هزینه ها براساس اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد و برنامه

26- انجام امور دریافت ها و پرداخت های مستمر و غیرمستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله های رسیده

27- تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینه های مستمر و غیرمستمر استانداری و قبت ارقام هزینه در دفاتر مربوط

28- تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان استانداری

29- اقدام در وصول وجوه اعتبارات براساس درخواست های صادر شده

30- انجام وظایف مربوط به تسجیل طبق قانون محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده

31- رسیدگی به اسناد هزینه از نظر تکمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه

32- تهیه فهرست مطالبات کارکنان از بابت دیون سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط

33- نگاهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات و دیون و تهیه گزارش های لازم

34- بررسی و تهیه لوازم مورد نیاز و انجام تعمیرات ساختمان و اموال و اثاثیه استانداری طبق مقررات و حدود اعتبارات

35- تهیه و تنظیم و نگاهداری حساب انبار و اسناد خرید

36- تنظیم سرویس تلفن، روشنائی و تاسیسات و برنامه کار خدمتگزاران، رانندگان و نگهبانان و برنامه کشیک در غیر ساعات اداری و نظارت بر نحوه کار آنها

37- مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثیه استانداری و پیشگیری از بروز آتش سوزی و سایر اتفاقات

38- انجام امور مربوط به وسائط نقلیه و حمل و نقل استانداری و واحدهای تابعه

39- انجام امور دبیرخانه ای شورای اداری استان