رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دفتر منابع انسانی وتحول اداری

11 بهمن, 1393 - 10:49 -- mehrdadkrezaei69_406

دفتر منابع انسانی وتحول اداری

1.        مطالعه، بررسی و شناخت نارسایی ها و مشکلات واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در زمینه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.

2.       نظارت بر اجرای آئین نامه «ضوابط، انتصابات، انتخابات و تغییر مدیران» در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی.

3.      نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی به منظور تشخیص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل مؤثر در پیشرفت اهداف و تهیه و تدوین برنامه های بهبود عملکرد دستگاه ها ی اجرایی استان و ارائه پیشنهادهای لازم به کارگروه مربوطه استان و انعکاس به حوزه ستادی به دستگاه های اجرای مربوطه.

4.       پیگیری و نظارت در خصوص استقرار نظام مدیریت عملکرد واحدهای استانی دستگاه های اجرایی استان مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان و دریافت نتایج حاصله از واحدهای استانی دستگاه های اجرایی حسب موضوع.

5.      نظارت، ارزیابی و تعیین امتیاز مدیران کل واحدهای استانی دستگاه اجرایی بر اساس امتیاز دستگاه در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی و در چارچوب دستورالعمل هی صادره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

6.       انعکاس تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس ضوابط و ش اخص های ابلاغی در سقف پستهای سازمانی مصوب و در چارچوب اختیارات تفویض شده به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

7.      بررسی و پیگیری اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ریاست جمهوری مرتبط با وظایف واحد متبوع

8.      نظارت بر اجرای برنامه هاا و طرح های تحول اداری، توسعه فناوری اطلاعاتف نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و ارائه گزارش های لازم به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

9.       انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری فعالیت های تصدی گری مربوط به خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و سایر امور خدماتی واحدهای استانی دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی بر اساس روش های تعیین شده در قانون و مقررات ذیربط.

10.     انجام وظایف دبیرخانه ای کارگروه و برنامه ریزی تحول اداری استان.

11.     نظارت بر نحوه  اجرای روش ها و رویه های اختصاصی و عمومی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص ها و ضوابط ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با هماهنگی حوزه مرکزی دستگاه اجرایی متبوع.

12.    بررسی و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص ها و ضوباط مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نظارت بر چگونگی صدور مجوز های استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی مراجع دیربط با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

13.   اجرای آئین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده .

14.    نظارت بر اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و ارزیابی آن.

15.   ارتباط مستمر با دفاتر ذی ربط در وزارت کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بمنظور هماهنگی در نحوه اجرای برنامه های ارزیاب در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی.

16.    انجام امور مربوط به ستاد جشنواره شهید رجایی.

17.   نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده ها و طرح های ارزیابیمدیرانف محققان و متخصصان و سایر طرح های امتیازی در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس ختیارات تفویض شده به آنها.

18.   نظارت بر جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به نظام اداری مورد نیاز واحدهای بخشی و ستادی.

19.    پیگیری وا نجام امور مربوط به بهره وری واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و مسائل و موضوعات مرتبط با سازمان ملی بهره وری ایران از طریق ستاد وزارت کشور.

20.    فراهم آوردن امکانات تشویق کارکنانی که خدمات مؤثر و برجسته ای داشته اند و بر اساس آئین نامه و ضوابط مربوط و تهیه شناسنامه جهت این کارکنان.