رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دفتر آموزش وپژوهش

11 بهمن, 1393 - 10:46 -- mehrdadkrezaei69_406

دفتر آموزش وپژوهش

1.        اجرای سیاست ها ، خط مشی ها و برنامه های مصوب مرکز آموزش و مطالعات راهبردی وزارت کشور و موسسه عالی پژوهش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ( پس از هماهنگی با ستاد وزارت کشور ( مرتبط با امور آموزشی و پژوهشی مدیریت استان .

2.       تنظیم برنام ههای سالانه آموزش های کوتاه مدت برای کارکنان استانداری، فرمانداریها و بخشداریها در زمینه های مدیریت ، فنون اداری، مباحث تخصصی و آشنایی با قوانین و مقررات در چارچوب ساست های ابلاغی.

3.      بررسی و احصاء نیازهای آموزشی در زمینه های مدیریت و فنون اداری خاص دستگاه های استانی .

4.       مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای آموزشی خاص استانی با هماهنگی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و اعلام به مبادی سیاست گذار.

5.      مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استانی با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی.

6.       اجرای دوره ه ای آموزشی مصوب برای مدیران و کارکنان در زمینه های مدیریت و فنون اداری بر اساس ضوابط ابلاغی.

7.      اقدام برای اخذ تایید دوره های طراحی شده در زمینه دوره های بهبود مدیریت و فنون اداری مورد نیاز استان از مبادی ذیربط.

8.      همکاری دراجرای ارزیابی دوره های آموزشی به منظور سنجش اثر بخشی دوره های مذکور با مبادی ذی ربط.

9.       ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح و بازنگری محتوا و سرفصل دوره های آموزشی مصوب به مبادی ذی ربط .

10.     صدور گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب و خاص استان .

11.     انجام نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی واعلام نتیجه به مبادی ذی ربط.

12.    نظارت بر جذب استادان مجرب و توانمند بومی و غیر بومی برای آموزش کاربردی و اثر بخش دروس مورد نظر و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در این زمینه .

13.   کمک به ارتقاء برنامه های آموزشی و پژهشی با بهره گیری از تکنیک ها و تکنولوژی های جدید و ارائه پیشنهاد دوره های آموزشی جدید متناسب با نیازهای بومی برای اخذ تایید از مراجع ذیربط.

14.    ارائه پیشنهاد و انجام همکاری در اجرای میزگردها ، کارگاه ها ، سمینارها و گردهمایی خاص استان با مراجع ذیربط.

15.   نظارت بر انجام پژوهش های خاص استانی در زمینه مدیریت و برنامه ریزی و سایر عناوین مرتبط پس از تصویب در شورای پژوهش و فن آوری استان .

16.    همکاری در زمینه جمع آوری و ارایه به موقع اطلاعات روز آمد و مورد نیاز برنامه ریزان و کاربران در سطح استان .

17.   تلاش در جهت جلب همکاری صاحب نظران و اندیشمندان علمی در سطح استان .

18.   ارائه نتایج پژوهش های خاص استانی به مراجع ذی ربط به منظور غنای بانک های اطلاعاتی و پژوهشی .

19.    اقدام لازم برای برگزاری آزمون های توجیهی بدو خدمت و آزمون های جامع .

20.    فراهم آوردن امکانات مناسب برای تهیه و تدوین پایان نامه توسط دانشجویان و دفاع از آن .

21.    انجام امور دبیرخانه ای شورای پژوهش و فن آوری استان .

22.   همکاری با شورای برنامه ریزی استان جهت انجام مطالعات و ارایه نظرات و پیشنهادات لازم در زمینه تهیه و اجرای طرح های عمرانی.

23.  همکاری و مشارکت در انجام مطالعات لازم در زمینه های شناخت وضعیت مناطق شهری و روستایی استان از نظر امکانات و تسهیلات رفاهی و شناخت نیازها و اولویت بندی آنها ، شناخت عوامل تهدید کننده امنیت جامعه و ارایه طرح ها و پیشنهادات کاربردی و شناخت پدیده های فرهنگی و اجتماعی و آسیب پذیریهای جامعه .

24.   برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش کوتاه مدت برای اعضای شوراهای اسلامی به منظور آشناسازی آنها با وظایف و مسئولیتهای قانونی .

25.  بهره مندی از مطالعات و پژوهشهای انجام شده در استان و ایجاد ارتباط لازم با ستاد مرکزی وزارت کشور و سایر استانها در این زمینه به منظور تبادل اطلاعات .

26.   اجرای دوره های مصوب آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران استان به روش برون سپاری از طریق واگذاری به بخش خصوصی طبق اجرایی بودجه سنواتی کل کشور و نظارت دقیق بر آن .