رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دفتر آموزش و پژوهش

18 بهمن, 1393 - 08:55 -- medisa.nikoo_398

دفتر آموزش و پژوهش

این دفتر براساس چارت سازمانی ابلاغ شده از سوی وزارت کشور، یکی از دفاتر ستادی استانداری است که کلیه امور مربوط به نظام آموزش کارکنان دولت را بر اساس سیاستها، قوانین و دستورالعملهای ابلاغی مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور و وزارت کشور بر عهده دارد. اهم وظایف و فعالیتهای این دفتر بشرح ذیل است:

- اجرای سیاستها، خط مشیها و برنامههای مرکز آموزش مدیریت دولتی و برنامههای وزارت کشور مرتبط با امور آموزش و پژوهش استان و مجموعه استانداری

- تنظیم برنامههای سالانه آموزشهای کوتاه مدت در زمینه های مدیریت و فنون اداری در چارچوب سیاستهای ابلاغی

- بررسی و احصاء نیازهای آموزشی در زمینه مدیریت و فنون اداری خاص دستگاههای استانی

- مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای آموزشی خاص استانی با هماهنگی دستگاههای مستقر در استان و اعلام به مبادی سیاست گذار

- اجرای دورههای آموزش مصوب برای مدیران و کارکنان در زمینههای مدیریت و فنون اداری

- صدور گواهینامه دورههای آموزشی کوتاه مدت مصوب و خاص استان

- تهیه، تدوین و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت مورد نیاز دستگاههای اجرایی بر اساس نیازسنجی از دستگاههای اجرایی استان، آئیننامهها و دستورالعملهای ابلاغی از مراجع ذیربط.

- برگزاری کارگاهها، سمینارها و همایشهای آموزشی با همکاری و مشارکت دستگاههای اجرایی

- نظارت بر حسن اجرای آئیننامهها و دستورالعملها و برنامههای مصوب آموزشی در دستگاههای اجرایی استان

- تعیین صلاحیت مراکز و موسسات آموزشی غیردولتی متقاضی برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت

- نظارت بر عملکرد آموزشی مراکز و موسسات آموزشی غیردولتی تعیین صلاحیت شده

- نظارت بر فعالیتهای آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان