رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دفتر آموزش و پژوهش

18 بهمن, 1393 - 08:57 -- medisa.nikoo_398

دفتر آموزش و پژوهش

تمامی کارمندان رسمی و پیمانی (اعم از مدیران و کارکنان ) در شمول این نظام آموزشی قرار داشته و شرکت کارمندان قرارداد کار معین نیز در دورههای آموزشی موضوع این نظام بر اساس مفاد این بخشنامه و نیاز دستگاه اجرایی، الزامی است

- آموزش های مصوب طی شده توسط کارمندان بر اساس نظام قبلی آموزش کارکنان (موضوع بخشنامه شماره 105/22554 مورخ1380/12/28  و مقررات مربوط، در چارچوب این نظام قابل احتساب است . نحوه احتساب آموزشهای طی شده توسط کارمندان و تطبیق آنها با این نظام در دستورالعملهای نظام مشخص و ابلاغ خواهد شد.

در اجرای ماده 56 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 4/الف نظام آموزش کارمندان، سامانه و برنامه آموزش مدیران توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی طراحی و پس از تایید معاونت توسعه مدیر یت و سرمایه انسانی رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد.