رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

معرفی کلی شهرستان تاکستان

9 بهمن, 1393 - 15:00 -- روابط عمومی فرم...

معرفی کلی شهرستان تاکستان

معرفی کلی شهرستان تاکستان شهرستان تاکستان براساس مصوبه شماره 3606 مورخ 5/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایجاد گردید. در حال حاضر شهرستان مذکور دارای 4 بخش(مشتمل بر بخش مرکزی، اسفرورین، خرمدشت و ضیاءآباد) 9 دهستان 5 شهر به نام های تاکستان، نرجه، اسفرورین، خرمدشت وضیاءآباد می باشد.

مساحت این شهرستان 2538 کیلومتر مربع و تراکم جمعیت در آن 4/68 نفر در هر کیلومترمربع می باشد.
شهرستان تاکستان دارای 155 آبادی است که از این تعداد 131 آبادی آن دارای سکنه، 24 آبادی فاقد سکنه می باشد.  همچنین تعداد 96 روستا از روستاهای این شهرستان براساس ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری دارای جمعیت قانونی 20 خانوار و بیشتر یا 100 نفر جمعیت بالاتر می باشند.
بخش های شهرستان تاکستان عبارتند از:
1 – بخش مرکزی
بخش مرکزی تاکستان درسال 1359 تاسیس شده است و دارای 3 دهستان به نام های قاقازان غربی، قاقازان شرقی و نرجه می باشد. این بخش دارای 2 شهر به نام های تاکستان و نرجه می باشد.
مساحت بخش مرکزی تاکستان 952 کیلومترمربع است و تراکم جمعیت در آن 106 نفر در هر کیلومترمربع می باشد که براساس درجه بندی تراکمی مصوبه هیات وزیران دارای تراکم بالاست(بیش از 30 نفر در هر کیلومترمربع) این بخش دارای 70 آبادی است که از این تعداد 55 آبادی دارای سکنه و 15 آبادی آن فاقد سکنه می باشد.همچنین تعداد روستاهای دارای جمعیت قانونی این بخش براساس ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 33 روستا می باشد.
2 – بخش ضیاءآباد
بخش ضیاءآباد در سال 1368 تاسیس و دارای 2 دهستان بنامهای دودانگه سفلی و دودانگه علیا می باشد. این بخش دارای یک شهر به نام ضیاءآباد است که مرکز بخش ضیاءآباد است.
مساحت این بخش 844 کیلومترمربع وتراکم جمعیت 5/25 نفردرهر کیلومترمربع می باشد .این بخش دارای 39 آبادی است که 37 آبادی دارای سکنه و 2 آبادی فاقد سکنه است. دارای 28 روستا میباشد.
3 – بخش خرمدشت
بخش خرمدشت در سال 1373 تاسیس و دارای2 دهستان به نامهای افشاریه و رامند شمالی میباشد. این بخش دارای یک شهر نام خرمدشت است که مرکز بخش است. مساحت این بخش 543 کیلومترمربع و تراکم جمعیت 40نفر در هر کیلومترمربع است. این بخش دارای 27 آبادی که 23 تا دارای سکنه و 4تا فاقد سکنه است. تعداد روستاها 22 می باشد.
4 – بخش اسفرورین
بخش اسفرورین در سال 1376 تاسیس و دارای 2 دهستان به نامهای اک و خرم آباد است. این بخش دارای یک شهر بنام اسفرورین است که مرکز بخش نیز می باشد. مساحت آن 198 کیلومترمربع و تراکم جمعیت 145 کیلومترمربع است. این بخش دارای 19 آبادی است ک 16 آبادی دارای سکنه و 3 آبادی فاقد سکنه می باشد.تعداد روستاهای این بخش 13 روستا می باشد.