رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

فرآیند تأسیس و فعالیت سازمان مردم نهاد (سمن) در استان

فرآیند تأسیس و فعالیت سازمان مردم نهاد (سمن) در استان

متقاضیان تأسیس سازمان مردم نهاد می بایست اقدامات زیر را به طور منظم، مستمر و در زمانبندی تعیین شده انجام دهند:

1
مراجعه به سامانه اینترنتی معاونت امور سازمان های مردم نهاد وزارت کشور به نشانی http://saman.moi.ir  و ارسال درخواست به شرح زیر:
خدمات الکترونیکی -----< تأسیس ----< درخواست تأسیس سازمانهای مردم نهاد ----< تکمیل فرم الکترونیکی درخواست صدور پروانه تأسیس سازمان مردم نهاد ----< ثبت اطلاعات درخواستی و دریافت کد رهگیری.
* نکته! جهت تسهیل در کار با سامانه های سازمانهای مردم نهاد و ثبت شرکتها، از نرم افزار internet explorer 8 و نسخه های بالاتر آن استفاده شود.
لازم به ذکر است تمامی موارد درخواستی و مرتبط می بایستی تکمیل شود، در غیر اینصورت به درخواست متقاضی رسیدگی نمی شود. در صورت ارسال درخواست (بدون نواقص) طی 10 روز بررسی اولیه انجام شده و پاسخ لازم از سوی دبیرخانه هیأت نظارت استان داده می شود.
2
در صورت مشاهده پاسخ تأیید در سامانه و یا از طریق پیامک، مجدداً به پایگاه http://saman.moi.ir بخش خدمات الکترونیکی، قسمت پیگیری و سایر خدمات مراجعه نموده و با انتخاب پیگیری صدور پروانه تأسیس و درج کد رهگیری نسبت به تکمیل اساسنامه و فرم مشخصات فردی اعضاء اقدام شود.
3
ارائه مدارک زیر از سوی متقاضی به دبیرخانه هیأت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد استان (واقع در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری) جهت استعلامات چهارگانه (نیروی انتظامی، دادگستری، اطلاعات و دستگاه تخصصی) و سپس طرح در جلسه هیأت نظارت استان:
* 2 نسخه کپی شناسنامه اعضای مؤسس (در صورت داشتن توضیحات، تمام صفحات)
* 2 نسخه کپی کارت ملی اعضای مؤسس
* 2 قطعه عکس 4×3 اعضای مؤسس (پشت نویسی شده)
* سوابق کاری یا مدارک تحصیلی حداقل 2 نفر از اعضای مؤسس مرتبط با موضوع فعالیت سمن.
* فرم مشخصات فردی اعضای مؤسس (تمامی موارد تکمیل و از سایت پرینت گرفته شود)
* فرم صورتجلسه تقاضای تأسیس سازمان مردم نهاد
* 2 نسخه اساسنامه سازمان مردم نهاد (از سایت پرینت شود و امضاء اعضای مؤسس در تمامی صفحات الزامیست)
4
پس از مثبت بودن نتیجه استعلامهای مذکور و تأیید موضوع در هیأت نظارت استان، مدارک زیر به دبیرخانه هیأت نظارت استان ارائه شود:
* 2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
* 2 نسخه صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیأت مدیره
* گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (انگشت نگاری) اعضای هیأت مدیره
* دریافت تعهدنامه از سازمان مردم نهاد ممهور به مُهر سمن
* نکته مهم! استعلام های مذکور در مورد مؤسسین با فرض حضور آنان در ترکیب هیأت مدیره و بازرسین و مدیرعامل است. در صورت افزوده شدن عضوی خارج از اعضای مؤسس به ترکیب فوق، ارائه تمامی مدارک و انجام استعلامهای اشاره شده در مورد فرد جدید نیز لحاظ خواهد شد.
5
مراجعه به سامانه اینترنتی ثبت شرکتها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir قسمت پذیرش تأسیس و تکمیل فرم الکترونیکی بر اساس مدارک موجود و دریافت شماره پیگیری.
6
پس از تأیید اطلاعات توسط سایت اداره ثبت شرکتها، مدارک مربوطه (اعم از رسید پذیرش، اساسنامه، اظهارنامه، صورتجلسات مجمع عمومی مؤسسین و تعیین سمت هیأت مدیره) در مهلت زمان مقرر به دبیرخانه هیأت نظارت استان ارائه، تا پس از تأیید دبیرخانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال شود.
7
در صورت ارائه آگهی تأسیس سازمان مردم نهاد و سایر مدارک مربوطه، پروانه تأسیس و فعالیت سازمان مردم نهاد توسط دبیرخانه هیأت نظارت استان صادر می شود.