رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

توافقنامه سطح خدمت ثبت نامه در دبیرخانه

توافقنامه سطح خدمت ثبت نامه در دبیرخانه

توافقنامه سطح خدمت " ثبت نامه در دبیرخانه استانداری  قزوین"
بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات استانداری استان قزوین در خصوص ثبت نامه در دبیرخانه استانداری   به آگاهی مراجعین محترم می رسد:
هدف:
هدف از این توافق نامه سطح خدمت، این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمات ارائه شده توسط استانداری استان قزوین برای خدمت گیرندگان مورد توافق قرار گیرد.
این بیانیه سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمات، روش های نظارت و مسئولیت های استانداری استان قزوین را در صورت لزوم مشخص می کند.
مسئولیت:
استانداری استان قزوین به عنوان زیرمجموعه وزارت کشور، جهت تسریع در  فرآیند گردش نامه ها و درخواستها در ثبت نامه توسط ارباب رجوع ،  " ثبت نامه در دبیرخانه استانداری " را جزء رسالت ذاتی خود می داند .
 
تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی :‌
متقاضی دریافت خدمت، مسئول ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.
متقاضی دریافت خدمت، می تواند جهت تسهیل آگاهی از گردش درخواست و نامه هایش  پیگیری خود را از طریق سامانه الکترونیکی  این دستگاه انجام دهد.

 
دوره فرایند:‌
تا قبل از تغییر در مشخصات خدمت ، زمان ارائه خدمت معتبر و نافذ است .

خاتمه توافقنامه
پس از ثبت نامه در سامانه خدمت خاتمه می یابد و ارباب رجوع می تواند از پیگیری نامه جهت اطلاعات از فرایند نامه استفاده نماید.