رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

بیانیه سطح توافق خدمت امریه

بیانیه سطح توافق خدمت امریه

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات استانداری استان قزوین در خصوص جذب سرباز امریه به آگاهی مراجعین محترم می رسد:
هدف:
هدف از این توافق نامه سطح خدمت، این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمات ارائه شده توسط استانداری استان قزوین برای خدمت گیرندگان مورد توافق قرار گیرد.
این بیانیه سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمات، روش های نظارت و مسئولیت های استانداری استان قزوین را در صورت لزوم مشخص می کند.
مسئولیت:
سازمان اداری استخدامی موافقت می کند که خدمت "جذب سرباز امریه" به نحو مذکور توسط وزارت کشور ارائه شود.
استانداری استان قزوین به عنوان زیرمجموعه وزارت کشور، دارای مجوز اجرای خدمت "جذب سرباز امریه" می باشد.
 
تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی :‌
متقاضی دریافت خدمت، مسئول ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.
متقاضی دریافت خدمت، مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه الکترونیکی  به این دستگاه ارائه نماید. مگر در مواردی که دستگاه تشخیص دهد لازم است مدارک از روشهای دیگر ارائه شود.

اطلاع رسانی کامل در خصوص زمان و شیوه ارائه خدمت، در پرتال استانداری قزوین در دسترس است .
متقاضی خدمت موظف است قبل از درخواست خدمت، بخش اطلاع رسانی خدمت مورد نظر را به صورت کامل و دقیق مطالعه کند.
استانداری استان قزوین نیز تعهد می نماید براساس قوانین و ضوابط و مقررات ابلاغی، ‌نسبت به ارائه خدمت در زمان تعیین شده اقدام نماید .
 
هزینه ها و پرداخت ها:
هزینه ها و پرداخت ها از سوی خدمت گیرنده صورت نمی پذیرد.

دوره عملکرد :‌
تا قبل از تغییر در مشخصات خدمت ، با توجه به مدت خدمت نظام وظیفه معتبر و نافذ است .

خاتمه توافقنامه
پس از پایان زمان خدمت نظام وظیفه، توافقنامه خاتمه می یابد .