رفتن به محتوای اصلی
تا انتخابات
روز
ساعت
دقیقه

شما اینجا هستید

ادارات در بهینه سازی مصرف انرژی بایدپیشقدم والگو باشند


نصرت اله علیرضایی،فرماندار آوج،مدیریت،مصرف برق
24 تير, 1398 - 17:59 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج:

ادارات در بهینه سازی مصرف انرژی بایدپیشقدم والگو باشند

فرماندارآوج گفت: بدلیل شرایط حساس کشور باید دستگاههای اجرایی با صرفه جویی وبهینه سازی مصرف الگویی برای اقشارمختلف مردم درسطح شهرستان باشندو اموربرق شهرستان نیزبا ارزیابی دوره ای درجهت تشویق دستگاههای کم مصرف اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"نصرت اله علیرضایی" فرماندارآوج در جلسه مدیریت مصرف انرژی شهرستان طی سخنانی اظهارداشت: کارفرهنگی هم هزینه براست وهم دیربازده لذا درکشوما به کار فرهنگی اعتقادچندانی وجود ندارد وسرمایه گذاری لازم ومطلوب برای آن صورت نمی گیرد.
وی افزود:منشأ فرهنگ پذیری انسانها دردورانهای مختلف اجتماعی شدن اتفاق می افتدلذا مافرهنگ را ازجامعه می گیریم ودر زندگی خودفرزندان را دراین راستا آموزش می دهیم که توجه به آموزش صحیح فرزندان اصل مهم واساسی در زندگی فردی واجتماعی است.
 علیرضایی بیان داشت: باورها وارزشهای اجتماعی وفرهنگی ملازم باتوسعه همچون اعتقاد به نظم، قانونمداری،پشتکار، رعایت حقوق دیگران و توجه به منافع ملی و بسیاری از خصوصیات در حوزه اخلاق فردی واجتماعی ریشه در فرهنگی دارد که همه ما از خانواده، مدرسه، رسانه های جمعی درطی سالها زندگی آموخته ایم.
فرمانداراظهارداشت: فرزندان از والدین خود الگو پذیری می کنند لذا والدین در تربیت فرزندان خود بایدوسواس ودقت بیشتری به خرج دهند.
علیرضایی افزود: حساسیت ودغدغه ما در حوزه عمومی باید به همان اندازی عمیق وگسترده باشد که در حوزه خصوصی وزندگی شخصی خود داریم وبایددرهمه ابعاد منافع ملی را بمنافع فردی ترجیج بدهیم.
فرماندارسه گام اساسی را در بازخورد کارفرهنگی مهم عنوان وافزود: این سه عنصرمهم عبارتند ازنیروهای باوراننده، انگیزاننده وبازدارنده  که در گام اول باید نیروها را به مرحله باور واعتقاد برسانیم یعنی  ترجیح منافع ملی باید باور واعتقادما قراربگیردرمرحله دوم در مقابل کار خوب باید انگیزه ایجاد کرد واین انگیزه باید ازطریق تشویق صورت گیرودرمرحله سوم هم اگر باور وانگیزه جواب نداد ازنیروی اجبار نده وبازدارنده بایدبهره گرفت.
علیرضایی تأکیدکرد:بدلیل شرایط حساس کشور باید دستگاههای اجرایی با صرفه جویی وبهینه سازی مصرف الگویی برای اقشارمختلف مردم درسطح شهرستان باشندو اموربرق شهرستان نیزبا ارزیابی دوره ای درجهت تشویق دستگاههای کم مصرف اقدام کند.
فرمانداراظهارداشت: دهیاران نیزدرسطح روستا با آگاهسازی وآموزشهای لازم فرهنگ عمومی روستا به سمت بهینه سازی مصرف انرژی وتلاش درراستای توسعه پایداررروستاهه سوق دهند.