رفتن به محتوای اصلی
تا انتخابات
روز
ساعت
دقیقه

شما اینجا هستید

مدیران دستگاهها قوانین را به نفع تولیدکننده و سرمایه گذار تفسیرکنند


نصرت اله علیرضایی،فرماندار آوج،کارگروه،اشتغال
24 تير, 1398 - 22:42 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج:

مدیران دستگاهها قوانین را به نفع تولیدکننده و سرمایه گذار تفسیرکنند

فرماندارآوج گفت:مدیران دستگاههای اجرایی وهمه ارکان دولتی وغیردولتی باید درجهت حمایت وتسهیل کار تولیدکنندگان قانون را به نفع تولیدکننده وسرمایه گذارتفسیرکنند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

" نصرت اله علیرضایی" فرماندارآوج در جلسه کارگروه اشتغال ورفع موانع تولید شهرستان طی سخنانی اظهارداشت: شهرستان آوج شهرستانی محروم با 75% جمعیت روستایی  و فاقد امکانات زیرساختی وبنگاههای اقتصادی وصنایع پیشرفته است.
وی افزود: درراستای تأمین امکانات وتجهیز زیرساختها درگذشته قدمهایی برداشته شده ولی برای توسعه پایدار نیاز به توجه ویژه مسئولین وکارجهادی دراین شهرستان است.
ایشان ادامه داد: این شهرستان ازنظرمشاغل جدید بسیار ضعیف است لذاتسهیلات روستایی ارزان قیمتی که برای اشتغال پایدار روستایی تعریف شده است یک مزیت وفرصت ارزشمنداست تا با بهره مندی بدون دغدغه ومشکل روستائیان ازاین تسهیلات گامهای مثبتی در جهت توسعه برداشته شود.
فرماندار بیان داشت:برای نیل به اهداف توسعه ای باید باور مدیران ومسئولین، بانکها واقشارمختلف مردم به این موضوع جلب شود که سرمایه گذارخادم این کشوراست وبرای اعتلای کشور وکمک به منافع ملی قصدسرمایه گذاری داردلذا باید فضایی فراهم شودتا او بااحساس احترام وامنیت به تولید بپردازد.
وی افزود:مدیران دستگاههای اجرایی باید درجهت حمایت از تولیدکنندگان قانون را به نفع تولیدکننده وسرمایه گذارتفسیرکنند وهمه ارکان دولتی وغیردولتی که به نوعی فرایند فعالیت تولیدکننده با آنهادرارتباط است درتسهیل کارسرمایه گذار ازهیچ تلاشی فروگذاری نکنند.
علیرضایی تصریح کرد: البته سرمایه گذارنیزباید درچارچوب قانون، درکمال تعهد،رعایت مسائل زیست محیطی در حیطه کاری خودو هزینه کرد تسهیلات درمسیر واقعی به ایفای نقش خطیر خود درامر تولید وسرمایه گذاری بپردازد.
فرماندارتأکیدکرد: ارتباط وتعامل دوسویه بین مدیران دولتی وسرمایه گذاران بخش خصوصی قطعاً به تسریع فعالیتها واقدمات اقتصادی منجرگردیده ومسیر رشد وتوسعه شهرستان را بیش ازگذشته هموارخواهدساخت.
علیرضایی گفت: خواسته من ازاین مدیران این است که با تهیه بانک اطلاعاتی، نیازسنجی دقیق وکارشناسی از ظرفیتهای سرمایه گذاری درشهرستان را تهیه ومتقاضیان سرمایه گذاری را درجهت توجه وسرمایه گذاری در طرحها وپروژه های بکر،شاخص وزودبازده شهرستان تشویق وترغیب نمایند.
ایشان سرمایه گذاری در حوزه هایی مانند گردشگری،معادن وصنایع تبدیلی،زنبورداری،صنایع تبدیلی،مشاغل خردخانگی وبرخی قابلیتهای مهم دیگررا در جهت رشد اقتصادی شهرستان بسیار اثربخش توصیف وبر تمرکز سرمایه گذاران ومدیران دستگاهها دراین حوزه ها تأکیدکرد.
علیرضایی عنوان کرد: ادارات صمت، کاروتعاون،کشاورزی وگردشگری،کمیته امداد وبهزیستی که درزمینه اشتغال فعالیت مستقیم دارندبایددرحمایت ازبخش خصوصی فعالانه وارد عمل شده وگامهای مثبتی بردارند.
فرماندارآوج درپایان اظهارداشت: بانکها نیز درجهت اعطای تسهیلات به روستائیان شرایط خاص روستائیان رادر فراهم کردن ضمانت بانکی مورد لحاظ قرار داده ودر این خصوص بیش ازگذشته تسهیل گری نمایند.