رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

سرمایه اجتماعی وشاخص های آن در جامعه ایران،محمد اسماعیلی

1 دى, 1397 - 12:04 -- کارشناس۱

سرمایه اجتماعی وشاخص های آن در جامعه ایران،محمد اسماعیلی

محمد اسماعیلی

کارشناس امور سیاسی

تحصیلات: فوق لیسانس علوم سیاسی

محل خدمت: اداره کل سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین

سرمایه اجتماعی وشاخص های آن در جامعه  ایران

مقدمه:

وجود سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروند ی در هر جامعه ای است. و عدم سرمایة اجتماعی به ناکارآمدی بسیاری از سیاست ها و طرح های پیشنهادی در حوز ة برنامه ریزی منجر می گردد. سرمایه اجتماعی که نوعی تولید اجتماعی قابل مدیریت به شمار می آید مقوله ای نسبتاً تازه وناشناخته در کنش اجتماعی محسوب می شود ودر اقتصاد کشورهای توسعه نیافته، سرمایه اجتماعی راحلقه مفقوده توسعه نامیدندطی دو سه دهه اخیر مطرح شدن سرمایه اجتماعی باعث در گرفتن مجادلاتی در خصوص آن شده ویکی از مباحثی است که در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته لذا به همین دلیل سرمایه اجتماعی در کشور ایران  به نظر می رسد رو به کاهش گذاشته به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی کشور دچار افت شده است که لازم است با شیوه هایی چون فعال کردن تشکل ها،احزاب ،کانون ها وتشکل های مردم نهاد وافزایش فعالیت آنها این سرمایه را بالا ببریم .

استفاده از مفهوم سرمایه‌ اجتماعی‌ به طور روز افزونی در حال گسترش است امروزه مفهوم سرمایه‌ اجتماعی‌ در حوزه علوم اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است ودر قلمرو سیاست گذاری ،تصمیم گیری مطرح می گردد و ایده مرکزی سرمایه‌ اجتماعی‌ بر این اساس است که انسان ها از طریق مجموعه ای از شبکه ها به هم متصل می شوند وتمایل دارندکه در ارزش های مشترک با دیگر اعضای این شبکه ها شریک شوند .

نکته مهم در سنجش سرمایه اجتماعی تفاوت میان گونه های مختلف ونحوه شکل گیری آن در جوامع سنتی ومدرن است بطوریکه سرمایه‌ اجتماعی‌ در جوامع سنتی کمتر توسعه یافته محدود وخاص ومبتنی بر اعتماد درون گروهی بوده  که تحت عنوان سرمایه‌ اجتماعی‌ قدیم یا سنتی یاد می کنند در حالی که در جوامع توسعه یافته نوع دیگر از این مفهوم با عنوان سرمایه اجتماعی جدید یا مدرن ذکر می شود که بیشتر بر اساس جنبه بین گروهی وتوام با اعتماد اجتماعی عام وتعمیم یافته است با توجه به گستره ملی ایران وگستردگی جغرافیایی ،تنوع جمعیت تعداد قومیت ها وخرده فرهنگ ها واز سوی دیگر نوعی انسجام اجتماعی دیر پا در آن قابل مشاهده است این وضعیت در وجهی زمینه ساز شکل گیری انواع مختلفی از سرمایه اجتماعی در کشور را شاهد هستیم سرمایه‌ اجتماعی‌ تنها دارای ویژگی وپیامد های مثبت نیست سرمایه‌ اجتماعی‌می تواند تا حد زیادی توسعه دهنده نابرابرنیز باشد زیرا توزیع دسترسی به شبکه های گوناگون متفاوت ودسترسی به موقعیت افراد وگروهها ی خاص نیز بستگی دارد وهمگان به طور یکسان از امتیازات آن بهره مند نخواهد شد.