رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

برندینگ کارفرما و مکان راهکاری در راستای انطباق با چالش 4 ده سالگی - کلان پروژه های تفریحی-اقامتی در سطح کلان و منطقه ای

15 اسفند, 1397 - 08:28 -- عابدی

برندینگ کارفرما و مکان راهکاری در راستای انطباق با چالش 4 ده سالگی - کلان پروژه های تفریحی-اقامتی در سطح کلان و منطقه ای

محمد رضا خرمی اجلالی - کارشناس دفتر جذب و سرمایه گذاری –زمستان97 چکیده: با توجه به اهمیت نیروی انسانی بعنوان مهمترین سرمایه سازمانی تئوری "برندینگ کارفرما" مبتنی بر داده های مکانی ،بهترین راهبرد مدیریتی سازمانها با رویکرد بو می می باشد.با توجه به گذر از دوران 14سالگی و نیاز به اجرای پروژه های خلاقانه و نوآور در سطح منطقه ایی و کشوری ضروری می باشد.تغیرات در اصلاح ساختاری سازمانها بعنوان مراکز صف خدمت رسانی به مردم که موجبات تغییرات بنیادین در کمک به بهبود سطح معیشتی مردم با رویکرد جبران خسارات وارده به طبیعت (زمین)در سطح ملی(داخلی) و فرا ملیتی (بیرونی) را به ارمغان آورد.افزایش سطح مطلوبیت در سطح جامعه و اذهان مصرف کننده(عموم مردم) شرط بقا و عبور از این کار زار می باشد.در این مقاله سعی شده با تشریح ساده برند سازی بهمراه ذکر داستان هایی برای شناخت مفهومی به این سوال پاسخ داده شود که در اینجا چه چیزی برند می شود؟ بر دلم گرد ستم هاست خدایا مپسند که مکرر شود آیینه مهر آیینم " حافظ " کلید واژه ها: برند سازی کارفرما،فرآیند برند سازی، هویت منحصربفرد هر پروژه برند سازی ، مکان سازی

مقدمه: برند کارفرما ،راهبردی جدید در مدیریت سرمایه انسانی برای تمایز است.کارکرد اصلی برند کارفرما جذابیت برای نیروهای کاری بالقوه بیرون سازمان ونگهداری استعدادهای درون سازمان است(رحیمیان،127:1392). درواقع چالش اصلی برند سازی یک پروژه (کارفرما)چند منظوره این است که چگونه یک برند قوی ساخت تا هم در حوزه های مختلفِ فعالیتِ یک مکان و هم میان مخاطبان مختلف شناخته شده باشد؟ شخصیت جمعی در برند سازی مکان اهمیت بسزایی دارد.بعبارتی موضوع برند یک هویت چند بعدی و پیچیده است که تنها با مشارکت و مسئولیت پذیری تمامی مجریان دولتی و خدماتی در سطح کلان ویا منطقه ای میسر می گردد.نکته مهم در برندینگ کارفرما و برند سازی مکانی این است که در این تئوری مشتری (کارکنان سازمانها و ارگانهای دولتی) خود خالق محصول و خدمات است که مکانی را برند می سازد.موفقیت در برندینگ کارفرما مبتنی بر داده ها بوده ولذا اقدامات ،تصمیم های اجرایی مدیران باید منطبق با علوم شناختی بوده و کارکنان دولت در صف اول در تقابل با ارباب رجوع مهمترین وظیفه را بر عهده دارند.این مقاله با جمع بندی منابع معتبر و مطالعه آنها با حفظ امانتداری ،خلاصه و با تشریح ساده تر بهمراه ذکر داستانهایی سعی در ایجاد تصویر ذهنی مطلوب در اذهان مخاطبان نموده است.