رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

28 دى, 1393 - 21:24 -- روابط عمومی

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

5- معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
1.    نظارت بر اجرای سیاست ها و خط مشی های اداری و مالی و استخدامی و امور مدیریت منابع انسانی و اداری، رفاهی و استخدامی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در قالب سیاستهای کلی ابلاغی.
2.    ارزیابی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص ها و ضوابط مصوب معاونت توسعه مدریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نظارت بر چگونگی صدور مجوزهای استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی مراجع ذیربط با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
3.    انعکاس نارسایی ها و مشکلات واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در زمینه توسعه مدیریت  سرمایه انسانی به مراجع ذیربط.
4.    نظارت بر اجرای تمامی امور اداری و تشکیلاتی، ارائه تسهیلات رفاهی و استخدامی کارمندان استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات.
5.    اعلام نظر در مورد کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز استانداری و واحدهای شهرستانی و انجام تشریفات مربوط به بکارگیری و جذب و استخدام و صدور احکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه.
6.    اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مرتبط با وظایف واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و اعمال نظارت و هماهنگی لازم در این زمینه.
7.    نظارت بر اجرای امور مالی اعم از نگهداری دفاتر، اعتبارات، هزینه ها و تهیه و تنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی استانداری بر اساس قوانین و مقررات.
8.    نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده های مربوطه تمامی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی.
9.    نظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات.
10.    نظارت بر اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده به استانداری
11.    نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای) استانداری، فرمانداری و بخشداری های تابعه بر اساس برنامه های تنظیم شده با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل های بودجه.
12.    توانمند سازی و افزایش سطح دانش و مهارت کارمندان از طریق ساماندهی و پیش بینی آموزش های مناسب در چارچوب سیاست ها و برنامه های ابلاغی در سطح استان و نظارت بر اجرای آن
13.    مدیریت فرآیند از طریق نظارت برتهیه، تنظیم، ارزشیابی و اجرای برنامه های آموزشی کارمندان واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و شهرداری ها با همکاری  مراجع آموزشی ذیربط.
14.    نظارت بر اجرای آئین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده در سطح استان.
15.    مدیریت اجرای ارزشیابی نوبه ای کارمندان دولت و نظارت بر برگزاری دوره های  آموزشی لازم و توجیه ارزشیابی کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه های ارزشیابی.
16.    حمایت از طراحی و تهیه بسته های مناسب نرم افزایش و نظارت بر آموزش بسته های مذکور به منظور تسهیل فعالیت واحدهای مختلف با هماهنگی.
17.    نظارت بر اجرای برنامه های و طرح های تحول اداری، توسعه فناوری  اطلاعات، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و ارائه گزارش های لازم به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
18.    تهیه الگو و سیستم های اطلاعاتی متناسب با نیازهای موجود استان و استانداری.
19.    نظارت بر ا رائه صحیح خدمات پشتیبانی سخت افزاری به واحدهای مختلف استانداری.
20.    حمایت از طراحی و تهیه بسته های مناسب نرم افزاری برای انجام فعالیت واحدهای مختلف.
21.    نیازسنجی و نظارت بر اجرای طرحهای مطالعاتی و پژوهشی و ارزشیابی آن در چارچوب سیاستهای ابلاغی کشور.
22.    نظارت بر انجام مطالعات و بررسی های لازم در مورد روشهای انجام کار، تهیه و تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف پست های سازمانی استانداری در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
23.    انعکاس تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس ضوابط و شاخص های ابلاغی در سقف پستهای سازمانی مصوب و در چارچوب اختیارات تفویض شده به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
24.    نظارت بر انجام وظایف دبیرخانه ای ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان و هماهنگی با  دبیرخانه ستاد وزارت کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
25.    نظارت بر نحوه اجرای روشها و رویه های اختصاصی و عمومی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص ها و ضوابط ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با هماهنگی حوزه مرکزی دستگاه اجرایی متبوع.
26.    پیگیری و انجام امور مربوط به بهره وری واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و مسائل و موضوعات مرتبط با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و سازمان ملی بهره وری ایران.
27.    نظارت بر چگونگی انجام  آئین نامه ها و دستورالعمل ها و رویه های اجرایی کار.

1-5- دفتر منابع انسانی وتحول اداری
1.    مطالعه، بررسی و شناخت نارسایی ها و مشکلات واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در زمینه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.
2.    نظارت بر اجرای آئین نامه «ضوابط، انتصابات، انتخابات و تغییر مدیران» در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی.
3.    نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی به منظور تشخیص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل مؤثر در پیشرفت اهداف و تهیه و تدوین برنامه های بهبود عملکرد دستگاه ها ی اجرایی استان و ارائه پیشنهادهای لازم به کارگروه مربوطه استان و انعکاس به حوزه ستادی به دستگاه های اجرای مربوطه.
4.    پیگیری و نظارت در خصوص استقرار نظام مدیریت عملکرد واحدهای استانی دستگاه های اجرایی استان مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان و دریافت نتایج حاصله از واحدهای استانی دستگاه های اجرایی حسب موضوع.
5.    نظارت، ارزیابی و تعیین امتیاز مدیران کل واحدهای استانی دستگاه اجرایی بر اساس امتیاز دستگاه در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی و در چارچوب دستورالعمل هی صادره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
6.    انعکاس تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس ضوابط و ش اخص های ابلاغی در سقف پستهای سازمانی مصوب و در چارچوب اختیارات تفویض شده به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
7.    بررسی و پیگیری اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ریاست جمهوری مرتبط با وظایف واحد متبوع
8.    نظارت بر اجرای برنامه هاا و طرح های تحول اداری، توسعه فناوری اطلاعاتف نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و ارائه گزارش های لازم به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
9.    انجام اقدامات لازم به منظور واگذاری فعالیت های تصدی گری مربوط به خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و سایر امور خدماتی واحدهای استانی دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی بر اساس روش های تعیین شده در قانون و مقررات ذیربط.
10.    انجام وظایف دبیرخانه ای کارگروه و برنامه ریزی تحول اداری استان.
11.    نظارت بر نحوه  اجرای روش ها و رویه های اختصاصی و عمومی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص ها و ضوابط ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با هماهنگی حوزه مرکزی دستگاه اجرایی متبوع.
12.    بررسی و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص ها و ضوباط مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نظارت بر چگونگی صدور مجوز های استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی مراجع دیربط با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
13.    اجرای آئین نامه امتحانات و مسابقات استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده .
14.    نظارت بر اجرای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و ارزیابی آن.
15.    ارتباط مستمر با دفاتر ذی ربط در وزارت کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بمنظور هماهنگی در نحوه اجرای برنامه های ارزیاب در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی.
16.    انجام امور مربوط به ستاد جشنواره شهید رجایی.
17.    نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده ها و طرح های ارزیابیمدیرانف محققان و متخصصان و سایر طرح های امتیازی در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی بر اساس ختیارات تفویض شده به آنها.
18.    نظارت بر جمع آوری و تهیه اطلاعات مربوط به نظام اداری مورد نیاز واحدهای بخشی و ستادی.
19.    پیگیری وا نجام امور مربوط به بهره وری واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و مسائل و موضوعات مرتبط با سازمان ملی بهره وری ایران از طریق ستاد وزارت کشور.
20.    فراهم آوردن امکانات تشویق کارکنانی که خدمات مؤثر و برجسته ای داشته اند و بر اساس آئین نامه و ضوابط مربوط و تهیه شناسنامه جهت این کارکنان.

2-5- دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
1.    مطالعه و بررسی در زمینه فن آوری سخت افزاری و نرم افزاری و نوآوری ها و طرح های جدید به منظور ارتقای سطح کارایی واحدهای استانداری.
2.    برنامه ریزی به منظور پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از امکانات، تأمین و تجهیز لوازم و وسایل نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز.
3.    اظهار نظر و ارائه نقطه نظرات مشورتی در مورد سیستم طراحی شده با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری .
4.    پیاده سازی و نصب و راه اندازی سیستم های کاربدری محدود و نیمه گسترده.
5.    تهیه وتدوین استانداردها و دستورالعمل های اجرایی به منظور بهره برداری کاربردی از نرم افزارها و تجهیزات رایانه ای.
6.    توسعه فراگیر و همه جانبه سیتم های کاربردی فناوری اطلاعات و بررسی نیازها و تقاضای دریافتی و ارائه خدمات لازم در این زمینه.
7.    پیش بینی و برنامه ریزی و آموزش های لازم در خصوص فناوری اطلاعات به منظور ارتقاء و افزایش مهارتهای تخصصی کارکنان و بهره وری بهینه در این زمینه با همکاری دفتر آموزش و پژوهش
8.    ارزیابی عملکرد و شناخت و سنجش پیشرفت فناوری اطلاعات در واحدهای استانداری و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات در استان و شهرستان های تابعه.
9.    تهیه و ساماندهی و بروز رسانی سیستم های اتوماسیون اداری، انتخابات، اطلاع رسانی و سایر نرم ازارهای عمومی و اختصاصی در استانداری.
10.    ساماندهی و طبقه بندی بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری و هدایت یکپارچه در زمینه فناوری اطلاعات در مجموعه استان.
11.    بررسی و رفع آسیب پذیری های نرم افزار و سخت افزار و سرویس شبکه و پیش بینی های لازم در زمینه تهدیدات و حوادث غیرمترقبه و ایمن سازی مجموعه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری.
12.    در راستای تحقق دولت الکترونیک و در حیطه وظایف حاکمیتی استانداری، تهیه، طراحی و توسعه پورتال به منظور هماهنگی، کنترل، هدایت و توسعه پورتال استانی در جهت ارتقاء بهره وری سیستم ها و زیرسیستم ها.
13.    برگزاری همایش ها و سیمنارها و ... در زمینه رتقاء و انتقال دانش فناوری اطلاعات با همکاری واحدهای ذیربط.

3-5- دفتر آموزش و پژوهش
1.    اجرای سیاست ها ، خط مشی ها و برنامه های مصوب مرکز آموزش و مطالعات راهبردی وزارت کشور و موسسه عالی پژوهش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ( پس از هماهنگی با ستاد وزارت کشور ( مرتبط با امور آموزشی و پژوهشی مدیریت استان .
2.    تنظیم برنام ههای سالانه آموزش های کوتاه مدت برای کارکنان استانداری، فرمانداریها و بخشداریها در زمینه های مدیریت ، فنون اداری، مباحث تخصصی و آشنایی با قوانین و مقررات در چارچوب ساست های ابلاغی.
3.    بررسی و احصاء نیازهای آموزشی در زمینه های مدیریت و فنون اداری خاص دستگاه های استانی .
4.    مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای آموزشی خاص استانی با هماهنگی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و اعلام به مبادی سیاست گذار.
5.    مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استانی با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی.
6.    اجرای دوره ه ای آموزشی مصوب برای مدیران و کارکنان در زمینه های مدیریت و فنون اداری بر اساس ضوابط ابلاغی.
7.    اقدام برای اخذ تایید دوره های طراحی شده در زمینه دوره های بهبود مدیریت و فنون اداری مورد نیاز استان از مبادی ذیربط.
8.    همکاری دراجرای ارزیابی دوره های آموزشی به منظور سنجش اثر بخشی دوره های مذکور با مبادی ذی ربط.
9.    ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح و بازنگری محتوا و سرفصل دوره های آموزشی مصوب به مبادی ذی ربط .
10.    صدور گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب و خاص استان .
11.    انجام نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی واعلام نتیجه به مبادی ذی ربط.
12.    نظارت بر جذب استادان مجرب و توانمند بومی و غیر بومی برای آموزش کاربردی و اثر بخش دروس مورد نظر و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در این زمینه .
13.    کمک به ارتقاء برنامه های آموزشی و پژهشی با بهره گیری از تکنیک ها و تکنولوژی های جدید و ارائه پیشنهاد دوره های آموزشی جدید متناسب با نیازهای بومی برای اخذ تایید از مراجع ذیربط.
14.    ارائه پیشنهاد و انجام همکاری در اجرای میزگردها ، کارگاه ها ، سمینارها و گردهمایی خاص استان با مراجع ذیربط.
15.    نظارت بر انجام پژوهش های خاص استانی در زمینه مدیریت و برنامه ریزی و سایر عناوین مرتبط پس از تصویب در شورای پژوهش و فن آوری استان .
16.    همکاری در زمینه جمع آوری و ارایه به موقع اطلاعات روز آمد و مورد نیاز برنامه ریزان و کاربران در سطح استان .
17.    تلاش در جهت جلب همکاری صاحب نظران و اندیشمندان علمی در سطح استان .
18.    ارائه نتایج پژوهش های خاص استانی به مراجع ذی ربط به منظور غنای بانک های اطلاعاتی و پژوهشی .
19.    اقدام لازم برای برگزاری آزمون های توجیهی بدو خدمت و آزمون های جامع .
20.    فراهم آوردن امکانات مناسب برای تهیه و تدوین پایان نامه توسط دانشجویان و دفاع از آن .
21.    انجام امور دبیرخانه ای شورای پژوهش و فن آوری استان .
22.    همکاری با شورای برنامه ریزی استان جهت انجام مطالعات و ارایه نظرات و پیشنهادات لازم در زمینه تهیه و اجرای طرح های عمرانی.
23.    همکاری و مشارکت در انجام مطالعات لازم در زمینه های شناخت وضعیت مناطق شهری و روستایی استان از نظر امکانات و تسهیلات رفاهی و شناخت نیازها و اولویت بندی آنها ، شناخت عوامل تهدید کننده امنیت جامعه و ارایه طرح ها و پیشنهادات کاربردی و شناخت پدیده های فرهنگی و اجتماعی و آسیب پذیریهای جامعه .
24.    برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش کوتاه مدت برای اعضای شوراهای اسلامی به منظور آشناسازی آنها با وظایف و مسئولیتهای قانونی .
25.    بهره مندی از مطالعات و پژوهشهای انجام شده در استان و ایجاد ارتباط لازم با ستاد مرکزی وزارت کشور و سایر استانها در این زمینه به منظور تبادل اطلاعات .
26.    اجرای دوره های مصوب آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران استان به روش برون سپاری از طریق واگذاری به بخش خصوصی طبق اجرایی بودجه سنواتی کل کشور و نظارت دقیق بر آن .

4-5- اداره کل امور اداری و مالی
1.    انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری، فرمانداریها و بخشداریهای تابعه در حدود اختیارات قانونی تفویض شده.
2.    انجام امور تشکیلات استانداری و واحدهای سازمانی تابعه
3.    انجام فعالیتهای مربوط به بهود فرایند انجام کار در استانداری و واحدهای سازمانی تابعه
4.    انجام تشریفات قانونی استخدام و تهیه و صدور احکام استخدامی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه در حدود اختیارات تفویض شده
5.    اقدام در تکمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی و تههی خلاصه پرونده کارکنان استانداری
6.    اقدام در اجرای مقررات انضباطی کارکنان استانداری
7.    تهیه و صدور احکام مرخصی های کارکنان استانداری در حدود قوانین و مقررات مربوط
8.    اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و برنامه ریزی و پیگیری تشکیل کمیته مربوطه
9.    تهیه و صدور احکام انتقال، انتصابات و ماموریت مستخدمین در حوزه استانداری براساس قوانین و مقررات
10.    بررسی و اقدام در زمینه امور پرسنلی، بازنشستگان و موظفین استانداری
11.    انجام فعالیتهای مربوط به عقد قراردادها و نحوه هزینه کرد آن
12.    تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا (اعم از مستمر یا غیرمستمر) در مورد مستخدمین استانداری و واحدهای تابعه
13.    تهیه و تنظیم بودجه سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابعه
14.    تهیه و تنظیم گزارش  های لازم از نحوه اجرا و میزان پیشرفت طرح ها و برنامه های استانداری و همچنین مشکلات و نارسایی های مربوط برای آگاهی استانداری
15.    ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و فرمهای مربوط به بودجه استانداری و مراقبت و اعمال نظارت لازم در جهت تنظیم، تکمیل و اعاده آنها
16.    بررسی و تجزیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با توجه به طرحها و برنامه های مربوط
17.    نظارت بر بودجه عملیاتی و ارزشیابی از عملکرد بودجه استانداری از طریق اخذ مستمر گزارش های مالی و صورت عملکرد هزینه های قطعی از واحدها و تجزیه و تحلیل هزینه ها و در مقایسه با اعتبارات مصوب و تخصیصی
18.    ثبت و نگهداری تمامی آمار و اطلاعات پرسنلی براساس احکام صادره به منظور استفاده در برآورد اعتبارات جاری استانداری
19.    تهیه و تنظیم اعتبارات برحسب برنامه، فعالیات و عملیات
20.    دریافت بودجه مصوب و تفکیک اعتبارات تصویبی بین برنامه ها و فعالیتهای مختلف استانداری در قالب مواد هزینه و پیگیری تخصیصی اعتبارات سه ماهه پس از ابلاغ بودجه
21.    ایجاد تسهیلات لازم به منظور تامین رفاه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه
22.    دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره
23.    تفکیک و ارجاع نامه های رسیده به واحدهای مربوط و پیگیری در این زمینه به منظور تسریع در جریان امور
24.    بایگانی و نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارک و اوراق عادی استانداری و انجام امور جاری
25.    نگاهداری دفاتر اعتبارات و تامین هزینه ها براساس اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد و برنامه
26.    انجام امور دریافت ها و پرداخت های مستمر و غیرمستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله های رسیده
27.    تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینه های مستمر و غیرمستمر استانداری و قبت ارقام هزینه در دفاتر مربوط
28.    تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان استانداری
29.    اقدام در وصول وجوه اعتبارات براساس درخواست های صادر شده
30.    انجام وظایف مربوط به تسجیل طبق قانون محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده
31.    رسیدگی به اسناد هزینه از نظر تکمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه
32.    تهیه فهرست مطالبات کارکنان از بابت دیون سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط
33.    نگاهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات و دیون و تهیه گزارش های لازم
34.    بررسی و تهیه لوازم مورد نیاز و انجام تعمیرات ساختمان و اموال و اثاثیه استانداری طبق مقررات و حدود اعتبارات
35.    تهیه و تنظیم و نگاهداری حساب انبار و اسناد خرید
36.    تنظیم سرویس تلفن، روشنائی و تاسیسات و برنامه کار خدمتگزاران، رانندگان و نگهبانان و برنامه کشیک در غیر ساعات اداری و نظارت بر نحوه کار آنها
37.    مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثیه استانداری و پیشگیری از بروز آتش سوزی و سایر اتفاقات
38.    انجام امور مربوط به وسائط نقلیه و حمل و نقل استانداری و واحدهای تابعه
39.    انجام امور دبیرخانه ای شورای اداری استان