رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

شرح وظایف دفتر یازرسی،مدیریت عملکرد وامور حقوقی

9 بهمن, 1393 - 17:39 -- mehrdadkrezaei69_406

شرح وظایف دفتر یازرسی،مدیریت عملکرد وامور حقوقی

1.    ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهای استانی دستگاههای اجرایی مستقر به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی لازم درخصوص پاسخگویی به شکایات.
2.    استقرار نظام مدیریت عملکرد واحدهای ستاد استانداری و فرمانداریها و بخشداریها مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و کارمندان بمنظور تحلیل عملکرد آنها و تبیین نتایج ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تهیه گزارش.
3.    ارتباط مستمر با دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت کشور به منظور هماهنگی در نحوه استقرار نظام مدیریت عملکرد در استانداری.
4.    تنظیم برنامه بازرسی موردی و دوره ای و اجرای آن از طریق بازرسی های مالی و اداری.
5.    انجام همکاری های لازم با گروه های بازرسی و نهادهای قانونی کشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه.
6.    تنظیم گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط.
7.    دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای تابعه استانداری و دیگر ادارات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق
8.    رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان و تهیه گزارش جهت ارائه به شورای ارزشیابی بمنظور صدور رأی قطعی در موارد اختلاف.
9.    برنامه ریزی و اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه.
10.    بررسی پیرامون صحت و یا سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی بمنظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات.
11.    بررسی و پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور و دیگر ارگان های مسئول ارجاع می گردد.
12.    تهیه پیش نویس تصویبنامه ها و آئین نامه ها و اساسنامه های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه (فرمانداریها، بخشداریها و ...) و ارائه به معاونت امور حقوقی، مجلس و بین الملل وارت کشور برای سیر مراحل تصویب.
13.    عضویت و شرکت در جلسات ستاد تحول اداری، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و کارگروه مبارزه با فساد و رشوه اداری استان.
14.    بررسی و اظهارنظر نسبت به پیش نویس لوایح، تصویبنامه ها و آئین نامه ها و اساسنامه های واصله از معاونت امور حقوقی، مجلس و بین الملل وزارت کشور.
15.    تنظیم و اظهار نظر درباره متن قراردادهای استانداری و واحدهای تابعه با اشخاص حقوقی و حقوقی.
16.    طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی.
17.    معاضدت قضایی (اعم از طرح دعوا، دفاع از دعوا، تهیه لوایح و مشاوره) مدیران و کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها درخصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی، اداری و محاسباتی.
18.    همکاری با دفتر حقوقی وزارت کشور درخصوص کلیه دعاوی که در مرکز علیه استانداران، فرمانداران یا نهادهای مذکور طرح و یا از سوی آنان علیه اشخاص دیگر مطرح می شود.
19.    انجام امور ثبتی و مستند سازی اموال منقول و غیرمنقول استانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز براساس قوانین موجود برای استانداری و واحدهای تابعه.
20.    تهیه و تنظیم گزارش های حقوقی مورد نیاز استاندار و واحدهای مختلف استانداری، معاونین و سایر مسئولین ذیربط و اظهارنظر مشورتی درباره کلیه مسائل حقوقی و قضائی استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها.
21.    اظهار نظر و ارائه راهکار قانونی مناسب نسبت به مسائل حقوقی و استعلامات مطروحه از استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها، شوراها و شهرداریها.
22.    پیشنهاد انجام مطالعات و تحقیقات و برگزاری نشست های حقوقی، ارتباط با مراکز علمی و استفاده از استانداران و مشاوران حقوقی برجسته و مجرب، در راستای وظایف و مأموریتدهای استانداری به واحدهخای ذیربط در استانداری.
23.    اظهارنظر نسبت به وضعیت اجرای قوانین و مقررات موضوعه و ارائه گزارش لازم به مقامات ذیربط.
24.    ارتباط مستمر با دفتر امور حقوقی وزارت کشور و ارائه گزارش نوبه ای و سالیانه جهت هماهنگی امور مربوطه.
25.    انجام سایر امور حقوقی و شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف که از سوی مقامات مافوق ارجاع
می گردد.