رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

معاونت برنامه ریزی واشتغال

11 بهمن, 1393 - 10:35 -- mehrdadkrezaei69_406

معاونت برنامه ریزی واشتغال

1.    هماهنگی و مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزی جامع توسعه ملی و منطقه ای و اجرای نظام مصوب با بهره گیری از حداکثر امکانات پس از دریافت نظرات و پیشنهادات
2.    برنامه ریزی در جهت توسعه متوازن مناطق مختلف شهری و روستائی و عشایری در قالب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با همکاری شوراهای اسلامی و واحدهای استانی دستگاه های اجرائی
3.    هدایت و نظارت بر واحدهای استانی دستگاه های اجرائی به منظور در نظر گرفتن، تجارب، ضرورت ها، نیازها و جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان در تهیه و تنظیم طرح های اقتصادی و عمرانی
4.    نظارت بر مطالعه، بررسی و تدوین برنامه ها و سیاست های کلان مربوط به امور درآمدها و تخصیص و تجهیز منابع
5.    نظارت بر تدوین برنامه های اقتصادی در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری به منظور بهره مندی از استعدادهای موجود استان در چارچوب خط مشی های مصوب نظام
6.    نظارت و پیگیری بر نحوه تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملکرد برنامه های منطقه ای، تهیه حسابهای منطقه ای و اعتبارات مصرف شده و ارزیابی اقدامات انجام شده و بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی این برنامه ها به منظور توسعه و افزایش و بهره مندی مناسب از این برنامه ها
7.    بررسی و شناخت ظرفیت های موجود استان به منظور ارائه پیشنهاد وضع یا تجدید نظر در قوانین بودجه و برنامه های دولت در استان
8.    نظارت بر جمع آوری اطلاعات، اسناد ومدارک توسعه اقتصادی و اجتماعی از نقاط مختلف استان به ویژه نقاط محروم به منظور استفاده در برنامه ریزی های واحدهای استانی دستگاه های اجرائی
9.    برنامه ریزی در جهت توسعه متوازن مناطق مختلف شهری و روستایی و عشایری در قالب برنمه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با همکاری شوراهای اسلامی و واحدهای استانی دستگاه های اجرائی
10.    نظارت بر انجام مطالعات مربوط به شناسائی خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و رفاهی استان به منظور دستیابی به استعدادها و توانمندیهای استان در جهت کمک به تعیین سیاستها و خط مشی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
11.    راهبری نحوه تدوین برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت در چارچوب برنامه های کلان ملی و استانی
12.    نظارت بر تدوین برنامه های توسعه محلی (شهرستانی) در چارچوب برنامه های کلان ملی و استان با هدایت و همکاری واحدهای استانی دستگاههای اجرایی
13.    ارزیابی برنامه های منطقه ای و اتخاذ روش های اجرایی مناسب به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای اقتصادی استان در چارچوب مصوبات نظام
14.    راهبری طرح آمایش استان با بهره گیری از کلیه امکانات و ظرفیت های موجود در استان
15.    بررسی و هدایت مطالعات لازم به منظور شناخت استعدادهای اقتصادی استان با هدف کمک به تهیه و تدوین سیاستها و خط مشی های اجرایی در راستای برنامه های مصوب
16.    نظارت بر نحوه مطالعه و تدوین برنامه های اقتصادی در زمینه اشتغال و سرمایه گذاری و جمع آوری اطلاعات و تهیه و تدوین گزارشات نوبه ای استان و تجزیه و تحلیل طرح های مذکور با رویکرد استفاده از استعدادهای موجود استان
17.    نظارت بر نحوه مطالعه مسائل و مشکلات ناشی از اجرای طرح ها  و فعالیتهای مربوط به صادرات غیرنفتی با همکاری واحدهای استانی دستگاههای اجرایی ذیربط
18.    همکاری و هماهنگی به منظور دستیابی به راهکارهای افزایش و ارتقا سطح کیفیت کالاهای صادراتی منطبق با ویژگیهای استاندارد کشورهای وارد کننده
19.    شناخت توانمندی و استعدادهای بالقوه استان در جهت تامین، توسعه پایدار و تدوین برنامه های امور زیربنائی، تولیدی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی با همکاری واحدهای استانی دستگاههای اجرائی
20.    هدایت واحدهای استانی دستگاههای اجرائی در زمینه تهیه و تدوین برنامه توسعه کوتاه مدت (بودجه های سالانه) و میان مدت استانی در چارچوب برنامه های کلان کشور
21.    هماهنگی جهت تشکیل جلسات شورای آب، شورای فنی و شورای برنامه ریزی و سایر شوراها، کمیسیون ها و کمیته های مرتبط در استان برحسب مورد.
22.    نظارت بر فعالیتهای دبیرخانه های شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری، کارگروه درآمد استان و سایر کارگروه های مرتبط
23.    نظارت بر واگذاری خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و سایر امور خدماتی واحدهای استانی دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی براساس روشهای تعیین شده در قانون و مقررات ذیربط
24.    ابلاغ کلیه مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آئین نامه ها به واحدهای استانی دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی و نظارت بر حسن اجرای آنها
25.    هدایت، ساماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر سرشماری عمومی، تخصصی،آمارگیری های نمونه ای و آمارهای ثبتی پس از اخذ نظر از واحد تقسیمات کشوری در ستاد وزارت کشور و براساس قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات وزیران و چارچوب نظام آماری کشور
26.    هدایت، ساماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر سرشماری عمومی و تخصصی مبتنی بر آخرین تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های اجرایی مربوطه و همکاری با مرکز آمار ایران
27.    هدایت، سازماندهی، اجرا، استخراج و نظارت بر آمارگیری های نمونه ای تخصصی ابلاغی از سوی استاندار مبتنی بر آخرین تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های اجرایی مربوطه و همکاری بر مرکز آمار ایران
28.    نظارت بر نحوه ساماندهی آمارهای ثبتی مربوط به سازمانهای اداری استان مبتنی بر آخرین تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات وزیران  و در چارچوب نظام آمارهای ثبتی کشور
29.    هماهنگی در ارائه خدمات آماری مورد نیاز سازمانهای اداری و مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و دیگر متقاضیان در سطح استان
30.    نظارت بر انجام تحقیقات و بررسی های آماری جهت رفع نیازمندیهای برنامه ریزی و طرح های اعتبارات هزینه ای و تملک دارئیهای سرمایه استان
31.    نظارت بر تهیه و به هنگام سازی نقشه ها و لایه های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، چارچوب های آماری و پایگاه اطلاعات آماری استان، مبتنی بر مفاد آخرین تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های اجرایی مربوطه و همکاری با مرکز آمار ایران
32.    هدایت در انجام تحقیقات و بررسی های آماری و جمع آوری و تدوین نیازهای اطلاعاتی پایگاه اطلاعات اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی استان
33.    نظارت بر تهیه و بهنگام سازی نقشه های شهری و روستایی برای طرح های آماری، مبتنی بر مفاد آخرین  تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های اجرایی مربوط و همکاری با مرکز آمار ایران
34.    فراهم نمودن زمینه های هماهنگی بین « طرح ها و برنامه های استانداری» با « سیاستها و خط مشی های استان» و همچنین برنامه ای نمودن فعالیتهای کلیه ادارات استان و استانداری و واحدهای تابعه با توجه به نظام بودجه
35.    نظارت بر چگونگی انجام آئین نامه ها و دستورالعمل ها و رویه های اجرایی کار
36.    نظارت و ارزیابی مستمر بر  اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و پیشرفت برنامه ها و طرحهای واحدهای استانی دستگاههای اجرائی تابع نظام بودجه استانی
37.    نظارت بر نتایج و آثار اجتماعی و اقتصادی برنامه های اجرا شده از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارئیهای سرمایه ای به منظور استفاده در برنامه های  آتی
38.    نظارت بر فعالیت و عملکرد واحدهای استانی دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی و ارزیابی آنها به منظور شناخت و اطلاع از پیشرفت طرح ها و برنامه ها
39.    بررسی نحوه تدوین برنامه ها و سیاستهای کلان امور درآمد، تجهیز و تخصیص منابع استان
40.    نظارت بر جمع آوری اطلاعات مربوط به برنامه های واحدهای استانی دستگاههای اجرایی با توجه به اولویت ها، به منظور تهیه و تنظیم بودجه تملک دارائی های سرمایه ای سالانه در چارچوب نظام درآمد هزینه استان
41.    نظارت بر نحوه جذب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای واحدهای استانی دستگاههای اجرای تابع نظام بودجه استانی در چارچوب موافقتنامه ها و قوانین و مقررات مربوط و تهیه گزارش جهت ارائه به شورای برنامه ریزی استان
42.    هماهنگی در تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادهای واحدهای استانی دستگاه های اجرایی با توجه به ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه های بودجه سنواتی کشور
43.    همکاری با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی در زمینه تهیه طرح ها و پروژه ها و برآورد بودجه آنها مطابق با اهداف و برنامه های بخش های مختلف
44.    نظارت بر انجام امور مربوط به توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای، ردیف های مختلف و تبصره های بودجه کل کشور با توجه خط مشی های تعیین شده
45.    هدایت نحوه تلفیق بودجه پیشنهادی استان برای درج لایحه بودجه سنواتی و دفاع و پیگیری در مراجع ذی ربط
46.    بررسی و نظارت بر پیشرفت و اجرای طرح ها و پروژه ها با توجه به میزان اعتبارات جذب شده و تهیه گزارش عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و تبصره های بودجه توسط واحدهای استانی دستگاه های اجرایی
47.    نظارت بر برنامه ها و فعالیت ها و عملکرد واحدهای استانی دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه ای استانی و ارزیابی آنها
48.    بررسی مبادله موافقتنامه های بودجه جاری و عمرانی واحدهای استانی دستگاه های اجرائی
49.    هدایت انجام امور مربوط به تخصیص اعتبارات هزینه ای با حضور واحدهای استانی دستگاه های اجرایی ذی ربط
50.    نظارت بر جلسات و کارگرو های مربوط به تخصیص اعتبارات با حضور واحدهای استانی دستگاه های اجرایی ذی ربط
51.    نظارت بر گزارش گیری از واحدهای استانی دستگاه های اجرائی به منظور انجام وظایف تصریح شده در مواد 34 و 35 قانون برنامه و بودجه
52.    اتخاذ و اعمال روشهای اجرایی مناسب به منظور پیگیری امور مربوط به تحقق وصول درآمدهای واحدهای استانی دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی
53.    ایجاد زمینه های مناسب و تعیین خط مشی لازم به منظور بهره برداری از کلیه امکانات موجود جهت تحقق افزایش درآمد و رسیدن به مراحل خودکفایی استان