رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دفتر امورامنیتی انتظامی

11 بهمن, 1393 - 10:58 -- mehrdadkrezaei69_406

دفتر امورامنیتی انتظامی

•    (اهداف و وظایف دفتر امنیتی و انتظامی در استانداریهایی که واحد مستقل امور اتباع و مهاجرین خارجی ندارند)
1.    تهیه و تنظیم استراتژی امنیتی استان از طریق بررسی، مطالعه و تجزیه و تحلیل مستمر پدیده های انتظامی و امنیتی در چارچوب استراتژی امنیتی کشور.
2.    فراهم ساختن زمینه تشکیل به موقع جلسات شورای تامین استان و نظارت بر شورای تامین شهرستان و امور مربوط به دبیرخانه شتا.
3.    تنظیم صورتجلسات و مصوبات شورای تامین استان به منظور ابلاغ به مراجع ذیربط و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و نگهداری اسناد و مدارک و مکاتبات شورا.
4.    دریافت و بررسی خط مشی ها و دستورالعمل های صادره از طرف شورای امنیت کشور جهت طرح در شورای تامین استان.
5.    بررسی و پیگیری مصوبات شورای تامین شهرستان ها و انعکاس گزارشهای آنها به شورای تامین استان و انجام اقدامات لازم حسب مورد.
6.    جمع آوری اخبار و گزارشات امنیتی و انتظامی از طریق واحدهای ذیربط استان و تهیه گزارش های آماری و تجزیه و تحلیل و بررسی مقدماتی و طبقه بندی آنها جهت طرح در شورای تامین استان.
7.    ارزیابی و تطبیق مصوبات شورای تامین شهرستان ها با قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و سیاست های عام امنیتی استان.
8.    مراقبت مستمر بر رویدادها امنیتی و انتظامی به منظور ممانعت از تبدیل آنها به بحران و آشوب.
9.    تلاش در جهت ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات مدیران امنیتی، انتظامی استان و برگزاری کارگاههای آموزشی کاربردی با همکاری دفتر آموزش و پژوهش.
10.    پیگیری و انجام امور مربوط به حفاظت مستمر از اماکن و تاسیسات دارای طبقه بندی بویژه نقاط و تاسیسات حساس و حیاتی.
11.    شناسایی و پیگیری انجام امور مربوط به نقاط بحران خیز و افراد شرور و سابقه دار و نزاع های دسته جمعی و اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی دستگاههای اجرایی و امنیتی و انتظامی در این زمینه.
12.    پیگیری و انجام امور مربوط به حمل و استفاده از مواد ناریه مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و هماهنگی با واحدهای استانی دستگاههای اجرایی ذیربط در این زمینه.
13.    پیگیری استقرار و ایجاد و یا انحلال پست های ایست و بازرسی و واحدها انتظامی بصورت دائم و یا موقت به موجب قوانین و مقررات مربوطه.
14.    بررسی و اقدام درخصوص یشپیری از جرائم سازمان یافته و مبارزه با ترویج فرق ضاله.
15.    بررسی و تجزیه و تحلیل رخدادها و گزارش ای امنیتی، انتظامی و اجتماعی و تهیه طرح های لازم جهت برنامه ریزی و پیشگیری از حوادث احتمالی.
16.    ساماندهی مرزها و فراهم آوردن موجبات اجرای وظایف وزارت کشور در زمینه سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت بر مرزهای استان با کشورهای همسایه.
17.    پیگیری و اجرای مصوبات شورای مرزهای کشور مربوط به استان و تشکیل کمیته امنیت و عمران مرزها و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مستقر در مرزها و نظارت بر عملکرد آنها به موجب قوانین مصوب.
18.    بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای مجاز (زمینی، هوایی و دریایی) استان به کارگروه مرزوهای رسمی مستقر در وزارت کشور.
19.    همکاری با سایر واحدهای ذیربط در استانداری به منظور بررسی، ارائه پیشنهاد و نظارت بر عملکرد بازارچه های مرزی.
20.    برنامه ریزی، هدات و ایجاد هماهنگی های لازم در مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر، سلاح و مهمات، مشروبات الکلی و قاچاق انسان با همکاری واحدهای استانی دستگاههای اجرایی ذیربط.
21.    هماهنگی مستمر با واحد مرتط با پدافند غیرعامل در اجرای سیاست های ابلاغی در سطح استان.
22.    ایجاد زمینه های لازم توسعه، تقویت و ارتقاء معیشت و رفاه مرزنشینان در استان.
23.    بررسی، تعیین اولویت، پیگیری و نظارت بر پاکسازی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره.
24.    پیگیری اجرای قوانین و مقررات مربوط به ورود، اقدامات و تردد اتباع خارجی، احوال شخصیه در حوزه استان.
25.    انجام تعهدات فی ما بین سازمانهای بین المللی و وزارت کشور درخصوص اتباع خارجی.
26.    ساماندهی اتباع خارجی ساکن در استان برابر دستورالعملهای ذیربط.
27.    دریافت و ثبت گزارش های مربوط به تردد مجاز و غیرمجاز اتباع خارجی در حوزه استان و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.
28.    انجام امور مربوط به پذیرش، اسکان، تقاضای تابعیت، ترک تابعیت، بقاء تابعیت و شناسایی و استملاک اتباع خارجی و تکمیل و ارسال مدارک مربوطه به وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط.
29.    مدیریت انجام امور مربوط به آموزش، جرائم، بهداشت و درمان، احزاب، تجمعات سیاسی و مذهبی، تردد دیپلماتهای خارجی در کشور، امور مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران وفق قوانین و مقررات.
30.    مطالعه و بررسی در مورد نیازمندیهای مهاجرین و اتباع خارجی و تهیه گزارش های لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی.
31.    انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان.
32.    تشکیل کمیته های فرعی جهت رسیدگی به امور مربوط به وضعیت امور مهاجرین و اتباع خارجی.
33.    بررسی وضعیت اتباع خارجی در استان و ارزیابی آثار مثبت و منفی تابعیت خارجی در کشور به منظور ارائه راهکارهای قانونی.
34.    همکاری با واحدهای استانی سایر دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی و واحدهای ذیربط در امور اتباع خارجی.
35.    نظارت بر آخرین آمار اتباع و مهاجرین خارجی در استان.