رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی

11 بهمن, 1393 - 11:01 -- mehrdadkrezaei69_406

اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی1.        پیگیری اجرای قوانین و مقررات مربوط به ورود، اقامت و تردد اتباع خارجی، احوال شخصیه در حوزه استان

2.       انجام تعهدات فی مابین سازمانهای بین المللی و وزارت کشور در خصوص اتباع خارجی

3.      ساماندهی اتباع خارجی ساکن در استان برابر دستورالعملهای ذیربط

4.       دریافت و ثبت گزارشهای مربوط به تردد مجاز و غیرمجاز اتباع خارجی در حوزه استان و انعکاس آنها به مراجع ذیربط

5.      انجام امور مربوط به پذیرش، اسکان، تقاضای تابعیت، ترک تابعیت، بقا تابعیت و شناسائی و استملاک اتباع خارجی و تکمیل و ارسال مدارک مربوطه به وزارت کشور  سایر مراجع ذیربط

6.       مدیریت انجام امور مربوط به آموزش، جرائم، بهداشت و درمان، احزاب، تجمعات سیاسی و مذهبی، تردد دیپلماتهای خارجی در کشور، امور مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران وفق قوانین و مقررات

7.      انجام امور مربوط به احداث و راه اندازی و اداره امور اردوگاههای مراقبتی، مهمانشهرها، مراکز بازگشت، ایستگاههای خروج مرزی و ایستگاههای پشتیبانی از ایست و بازرسی و انجام اقدامات لزم در جهت رفع نیازمندیها، نواقص و معایب موجود برابر دستورالعملهای ذیربط از طریق مراجع مسئول

8.      مطالعه و بررسی در مورد نیازمندیها و تامین رفاه و برقراری مستمری پناهندگان، معاودان و رانده شدگان و همچنین امور مربوط به اشتغال و آموزش آنها و تهیه گزارشهای لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی

9.       انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با ایرانیان

10.     تشکیل کمیته های فرعی جهت رسیدگی به امور مربوط به وضعیت امور مهاجرین و اتباع خارجی

11.     بررسی وضعیت اتباع خارجی در استان و ارزیابی آثار مثبت  منفی تابعیت خارجی در کشور به منظور ارائه راهکارهای قانونی

12.    همکاری با واحدهای استانی سایر دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی و واحدهای ذیربط در امور اتباع خارجی
نظارت بر آخرین آمار اتباع و مهاجرین خارجی در استان