Responsive Image
Responsive Image

سید موسی متوسلین

معاون توسعه مدیریت و منابع
ارتباط با معاون

اخبار معاونت

ارتقای وضعیت سازمانهای مردم نهاد


​​​​​​​

شرح وظایف

1- نظارت بر اجراي سياست ها و خط مشي هاي اداري و مالي و استخدامي و امور مديريت منابع انساني و اداري، رفاهي و استخدامي استانداري و واحدهاي تابعه در چارچوب ضوابط و مقررات.
2- نظارت بر ارزيابي عملكرد كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه.
3- انعكاس نارسائي ها و مشكلات استانداري و واحدهاي تابعه در زمينه توسعه مديريت و منابع انساني به مراجع ذيربط.
4- اعلام نظر در مورد كيفيت نيروي انساني مورد نياز استانداري و واحدهاي شهرستاني و انجام تشريفات مربوط به بكارگيري، جذب،  استخدام و صدور احكام مطابق قوانين و مقررات مربوطه.
5- نظارت بر اجراي امور مالي اعم از نگهداري دفاتر، اعتبارات، هزينه ها و تهيه و تنظيم و صدور اسناد مالي و وصول اعتبارات تخصیصي استانداري بر اساس قوانين و مقررات.
6- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به برقراري حقوق و مزايا و فوق العاده هاي مربوطه در استانداري و واحدهاي تابعه.
7- نظارت بر انجام كليه امور خدمات و تداركات استانداري و واحدهاي تابعه براساس قوانين و مقررات مربوطه .
8- نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده استانداري.
9- نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي (اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي) استانداري، فرمانداري ها و بخشداري هاي تابعه بر اساس برنامه هاي تنظيم شده با رعايت مقررات و ضوابط و دستورالعمل هاي بودجه.
10- نظارت بر امور مربوط به توانمندسازي و افزايش سطح دانش و مهارت كارمندان استانداري و واحدهاي تابعه از طريق سازماندهي و پيش بيني آموزشهاي مناسب در چارچوب سياست ها و برنامه هاي ابلاغي وزارت كشور و مراجع ذيصلاح.
11- نظارت و مديريت  برامور مربوط به تهيه بسته هاي مناسب نرم افزاري و سخت افزاري و نظارت برآموزش بسته هاي مذكور به منظور تسهيل فعاليت استانداري و واحدهاي تابعه.
12- نظارت عاليه بر نحوه اجراي برنامه ها و طرح‌هاي تحول اداري و مصوبات شوراي اداري استان.
13- نظارت بر اجراي طرحهاي مطالعاتي و پژوهشي استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته و هماهنگي و نظارت برامور توسعه فن آوري استان و ارزشيابي آن.
14- نيازسنجي وبرنامه ريزي آموزشي استانداري و واحدهاي تابعه و سازمانهاي وابسته در چارچوب سياستهاي ابلاغي.
15- نظارت بر انجام مطالعات و بررسي هاي لازم در مورد روشهاي انجام كار، تهيه و تنظيم و پيشنهاد تشكيلات تفضيلي و شرح وظايف پست هاي سازماني استانداري، فرمانداري و بخشداري هاي تابعه در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
16- نظارت بر انجام وظايف دبيرخانه‌اي كميته كارگروه توسعه مديريت استانداري و هماهنگي با دبيرخانه ستاد وزارت كشور.
17- نظارت بر نحوه اجراي روشها و رويه هاي اختصاصي و عمومي استانداري و واحدهاي تابعه براساس شاخص‌ها و ضوابط ابلاغي با هماهنگي وزارت كشور.
18- نظارت بر انجام امور مربوط به بهره وري استانداري و واحدهاي تابعه.
19- نظارت بر چگونگي انجام آئين نامه ها و دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي كار.
20- نظارت عاليه بر نحوه اجراي نقشه راه اصلاح نظام اداري اعم از برنامه ها ، دستور العمل ها و بخشنامه‌ها و مصوبات شوراي عالي اداري در دستگاه‌هاي اجرايي استان.
21- تهيه برنامه هاي استراتژي، بلند مدت و سنواتي استانداري و واحدهاي تابعه.
22- توسعه مديريت و فناوري هاي نوين مديريتي در سطح استانداري و واحدهاي تابعه.
23- ارتقاء فرهنگ سازماني در سطح استانداري و واحدهاي تابعه.
24- انجام وظايف جانشيني استاندار در شوراي برنامه ريزي و توسعه وشوراي راهبردي توسعه مديريت و شوراي اداري استان.

ادارات زیر مجموعه

دفتر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت

دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری

اداره کل اداری مالی

یاور عابدی
فناوری اطلاعات و رفتار حرفه ای موضوعاتی است که بر بیشتر سازمان های ایرانی تأثیر گذاشته است و اگر چه در مورد هر یک از این دو موضوع، تحقیقاتی گسترده در سراسر دنیا انجام گرفته است، اما تحقیقات تجربی اندکی در مورد ارتباط بین این دو، به ویژه تأثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای حوزه منابع انسانی وجود دارد.این تحقیق تأثیرفناوری اطلاعات را بر رفتار حرفه ای حوزه منابع انسانی استانداری تهران، مورد بررسی قرار می دهد. تحقیق حاضر ترکیبی از تحقیق کتابخانه ای و میدانی است. روش پژوهش در این مطالعه روش ""کمی "" با تکنیک ""پیمایشی"" می باشد. همچنین این تحقیق بر حسب هدف در گروه تحقیقات ""کاربردی"" جای می گیرد. 
پیمان محمدی
زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی است. خط این زبان همان خط عربی است با اضافه چهار حرف پچگژ . بین خط عربی و فارسی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.زبان فارسی دارای ادبیات غنایی قوی و گنجینه بزرگ شعر است.زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های خطوط میخی و چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی و چه در قالب فارسی دری و خط فارسی که دارای فرهنگ غنی و پربار ادبیات بعد از اسلام است، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است. زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی است. خط این زبان همان خط عربی است با اضافه چهار حرف پچگژ . بین خط عربی و فارسی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.زبان فارسی دارای ادبیات غنایی قوی و گنجینه بزرگ شعر است.زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های خطوط میخی و چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی و چه در قالب فارسی دری و خط فارسی که دارای فرهنگ غنی و پربار ادبیات بعد از اسلام است، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است.
مهدی رنجبر
زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی است. خط این زبان همان خط عربی است با اضافه چهار حرف پچگژ . بین خط عربی و فارسی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.زبان فارسی دارای ادبیات غنایی قوی و گنجینه بزرگ شعر است.زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های خطوط میخی و چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی و چه در قالب فارسی دری و خط فارسی که دارای فرهنگ غنی و پربار ادبیات بعد از اسلام است، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است. زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی است. خط این زبان همان خط عربی است با اضافه چهار حرف پچگژ . بین خط عربی و فارسی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.زبان فارسی دارای ادبیات غنایی قوی و گنجینه بزرگ شعر است.زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های خطوط میخی و چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی و چه در قالب فارسی دری و خط فارسی که دارای فرهنگ غنی و پربار ادبیات بعد از اسلام است، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است.

گالری تصاویر

تماس با معاونت

آدرس
میدان سرداران- استانداری قزوین
ساختمان 8 واحدی
پست الکترونیک


mov-tosse@ostan-qz.ir

تلفن


028-33892201