اداره کل اداری و مالی

Responsive Image

مهدی رنجبر

ملاقات
شماره تماس
پست الکترونیک

شرح وظایف

١- نظارت و راهبری کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها در حدود اختیارات قانونی تفویض شده.
٢- نظارت بر فرآیند قانونی و کلیه تشریفات استخدام و تهیه و صدور احکام استخدامی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه در حدود اختیارات تفویض شده.
٣- هدایت امور مربوط به تکمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی و تهیه خلاصه پرونده کارکنان استانداری.
٤- نظارت بر اجرای مقررات انضباطی کارکنان استانداری.
٥- نظارت بر تهیه و صدور احکام مرخصی های کارکنان استانداری در حدود قوانین و مقررات مربوط.
٦- راهبری اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و برنامه ریزی و پیگیری تشکیل کمیته مربوطه.
٧- نظارت بر تهیه و صدور احکام انتقال، انتصاب و مأموریت مستخدمین در حوزه استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات
٨- نظارت و راهبری امور پرسنلی، بازنشستگان و موظفین استانداری و واحدهای تابع.
٩- نظارت بر تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا (اعم از مستمر یا غیرمستمر) در مورد مستخدمین استانداری و واحدهای تابع
١٠- هدایت امور مربوط به ثبت و نگهداری تمامی آمار و اطلاعات پرسنلی بر اساس احکام صادره به منظور استفاده در برآورد اعتبارات جاری استانداری و واحدهای تابع.
١١- نظارت بر اقدامات لازم به منظور برقراری تسهیلات رفاهی کارکنان استانداری و واحدهای تابع.
١٢- کنترل و تائید نهایی دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره.
١٣- نظارت بر روند مکاتبات و تفکیک و ارجاع نامه های رسیده به واحدهای مربوط و پیگیری در این زمینه به منظور تسریع در انجام امور.
١٤- نظارت بر عملکرد دبیرخانه و نحوه نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارک و اوراق عادی استانداری و انجام امور اداری.
١٥- کنترل امور مربوط به نگاهداری دفاتر اعتبارات و تأمین هزینه ها بر اساس اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد و برنامه.
١٦- نظارت بر امور مربوط به دریافت ها و پرداخت های مستمر و غیرمستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله های رسیده.
١٧- نظارت بر تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینه های مستمر و غیرمستمر استانداری و ثبت ارقام هزینه در دفاتر مربوط.
١٨- کنترل نهایی لیست حقوق و مزایای کارکنان استانداری.
١٩- نظارت بر انجام امور مرتبط در وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواست های صادرشده.
٢٠- نظارت بر انجام وظایف مربوط به تسجیل طبق محاسبات عمومی اختیارات تفویض شده.
٢١- رسیدگی نهایی به اسناد هزینه ازنظر تکمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه.
٢٢- نظارت بر تهیه فهرست مطالبات کارکنان از بابت دیون سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط.
٢٣- کنترل نحوه نگهداری و تنظیم حساب اعتبارات و تعهدات و دیون و تهیه گزارش های لازم.
٢٤- نظارت بر تهیه لوازم موردنیاز و انجام تعمیرات ساختمان و اموال و اثاثیه استانداری طبق مقررات و حدود اعتبارات.
٢٥- کنترل نهایی حساب انبار و اسناد خرید.
٢٦- نظارت بر انجام امور حمل و نقل، پشتیبانی و رفاهی کارکنان استانداری.
٢٧- هدایت و برنامه ریزی و اجرای ارزش یابی سالانه و نظارت بر رسیدگی به شکایات ارزش یابی شوندگان.
٢٨- بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارائه آموزش های لازم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار.