حوزه استاندار و روابط عمومی

Responsive Image

سید موسی متوسلین

شماره تماس
پست الکترونیک

شرح وظایف

١- مدیریت و هماهنگی امور مربوط به برقراری ارتباط با واحدهای استانی دستگاههای دولتی در جهت تسریع در وظایف و مأموریتهای محوله.
٢- برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر وظایف و فعالیتهایی که براساس تشکیلات استانداری ها لازم است در حوزه استاندار انجام پذیرد.
٣- اعمال مدیریت و هماهنگی در فعالیت واحدهای زیر مجموعه استاندار.
٤- نظارت بر انجام امور پشتیبانی حوزه استاندار و برقراری ارتباط با حوزه مدیریت داخلی استانداری و سایر دستگاه های اجرایی و سازمان ها و نهادهای استان.
٥- نظارت مستمر بر هرگونه انتشار موارد تبلیغاتی و انتشاراتی بهخصوص نشریات مکتوب و الکترونیکی مرتبط با استانداری.
٦- تنظیم ملاقات ها، مصاحبه های مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی و سخنرانی های استاندار براساس خط مشی های تعیین شده.
٧- برقراری تعامل با ائمه جمعه و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به منظور کسب نظرات در رابطه با مسائل مختلف استان و برگزاری جلسات به منظور تأمین موجبات فوق.
٨- برنامه ریزی در خصوص ایجاد ارتباط مطلوب با رسانه های گروهی در سطح استان به منظور پیشبرد اهداف استانداری.
٩- برگزاری جلسات شورای هماهنگی روابط عمومی و واحدهای استانی دستگاه های اجرایی به عنوان دبیر و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورا.
١٠ - ارتباط مستمر با دبیرخانه شورای اطلاع رسانی وزارت کشور به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست ها و خط مشی های شورای اطلاع رسانی دولت.
١١ - برقراری و ارتباط مستمر با روابط عمومی دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در استان به منظور ایجاد هماهنگی و ابلاغ سیاست ها و خط مشی های ابلاغی در زمینه وظایف.
١٢ - تهیه و ارسال گزارش عملکردها و اقدامات انجام شده به دفاتر وزارتی و روابط عمومی وزارت کشور.
١٣ - هماهنگی، سازمان دهی و مدیریت ارتباطات رسانه ای و پایگاه اطلاع رسانی استانداری با استفاده از ابزار نوین فناوری اطلاعات و افکارسنجی عمومی و دستگاهی.
١٤ - مدیریت امور مربوط به برگزاری شورای معاونین استانداری.
١٥ - نظارت بر انجام وظایف و امور محوله مربوط به تشریفات و استقبال از مقامات کشوری و لشکری و مهمانان داخلی.
١٦ - انجام برنامه ریزی لازم درزمینه برگزاری مراودات با مقامات بین المللی.
١٧ - هماهنگی انجام سفرهای خارجی مقامات استانی و همکاری در تهیه متون قراردادها و توافقات دوجانبه، چند جانبه و بین المللی در صورت نیاز.
١٨ - شرکت درکمیسیونهای قانونی مرتبط با موضوعات روابط و مناسبات بین المللی با هماهنگی واحدهای ذیربط.
١٩ - ارزیابی برنامه های مربوط به ملاقات دیپلمات ها، کارشناسان خارجی، خبرنگاران خارجی با مقامات استانداری و پیگیری توافقات فی ما بین.
٢٠ - برگزاری جلسات شورای اطلاع رسانی استانداری و نظارت بر نحوه پوشش اخبار مربوطه.
٢١ - روان سازی امور مدیریتی و هماهنگی ارتباطات لازم بین استاندار و واحدهای تابع و وابسته به شیوه های مقتضی.
٢٢ - پیگیری نامه های صادره، اجرای مصوبات و تصمیمات ابلاغ شده از سوی استاندار و دستورات کتبی و شفاهی استاندار به واحدهای مختلف تا حصول نتیجه نهایی.
٢٣ - ارجاع برخی از مکاتبات به واحدها و یا افراد ذیربط حسب تفویض اختیار استاندار.
٢٤ - نظارت بر تلخیص گزارش های محرمانه و تهیه گزیده خبرهای طبقه بندی شده.
٢٥ - برنامه ریزی در خصوص برگزاری جلسات مصرح در قوانین موضوعه و سفرهای شهرستانی و خارج از استان استاندار.
٢٦ - بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارائه آموزش های لازم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار.
٢٧ - شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دورهه ای آموزشی مرتبط.
٢٨ - ارائه خط مشی و سازمان دهی فعالیت های دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی