هسته گزینش

Responsive Image

عباسعلی درافشانی

ملاقات
شماره تماس
پست الکترونیک

شرح وظایف

١- نظارت بر اجرای کلیه مصوبات اعم از بخشنامه ها و دستورالعمل ها و امور محوله از هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش و دستگاه ذیربط.
٢- بررسی و اظهار نظر نهایی در موردپذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به دستگاه ها بر اساس قانون گزینش، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه.
٣- نظارت بر فرآیند بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت داوطلبان اشتغال، مأمورین و منتقلین، بورسیه شدن و انتصاب به پست های حساس و خاص، بر اساس ضوابط مصوب و ملاک های پذیرش ازجمله: استعلام از مرکز اسناد، استعلام از هیأت عالی، مصاحبه و تحقیق، ارزیابی و سایر موارد.
٤- نظارت بر فرآیند رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر.
٥- شرکت در جلسات، گردهمایی ها و برنامه های آموزشی هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش و سایر مراجع.
٦- راهبری امور مربوط به تشکیل جلسات هسته، ابلاغ آراء به امور اداری، تهیه و تنظیم صورت جلسه و پیگیری مصوبات آن جهت ارائه به هیأت مرکزی گزینش.
٧- پیگیری امور مربوط به معرفی، تأیید و صدور احکام انتصاب اعضای گزینش از طریق دفتر استاندار و هیأت مرکزی گزینش.
٨- ایجاد همکاری و هماهنگی لازم با هیأت تخلفات اداری و حراست و سایر مراجع ذی صلاح در امور محوله.
٩- نظارت بر تشکیل بانک منابع اطلاعاتی گزینش در استانداری.
١٠-  نظارت بر امور مربوط به انتخاب مصاحبه گران و محقّقان فصلی.
١١-  راهبری امور مربوط به تأمین مالی و تدارکاتی و حق الزحمه نیروهای فصلی هسته و انعقاد قرارداد با آنان.
١٢-  نظارت بر امور مربوط به ضبط و نگهداری کلیه مدارک و پرونده ها با رعایت اصول طبقه بندی اسناد.
١٣-  نظارت بر نحوه تهیه گزارش ها و آمار عملکرد دوره ای هسته جهت ارائه به هیأت مرکزی گزینش و بالاترین مقام دستگاه.
١٤-  برنامه ریزی و نظارت در اجرای اتوماسیون اداری گزینش و همکاری با سایر دستگاه ها در این خصوص.
١٥-  ارائه طرح ها و پیشنهادات لازم به منظور پیشبرد امور مربوط به هسته گزینش.
١٦-  پیشنهاد هرگونه تغییر در تشکیلات و پست های سازمانی هسته با تأیید هیأت و رعایت مقررات مربوطه (تبصره ٣ ماده ٢٠ آیین نامه).
١٧-  نظارت و ارزیابی عملکرد افراد تحت سرپرستی و پیشنهاد عزل، نصب، جابجایی، تشویق و توبیخ پرسنل شاغل در واحد گزینش تأیید نهایی صلاحیت کارکنان موردنیاز هسته پس از طرح در جلسه شورای هسته و ارائه آن به هیأت مرکزی در صورت ضرورت.
١٨-  پیشنهاد عناوین دوره های آموزشی افراد شاغل در گزینش به هیأت مرکزی و پیگیری اخذ مجوز، تعیین استاد و اجرای دوره های آموزشی مصوب.
١٩-  نظارت و سرپرستی دقیق بر کلیه امور جاری گزینش و ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی در نحوه انجام وظایف محوله.
٢٠-  پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و پست های سازمانی مورد نیاز هسته به هیأت مرکزی گزینش و پیگیری تا تصویب نهایی.
٢١-  برنامه ریزی و هماهنگی لازم با مدیران هسته های گزینش دستگاه های اجرایی مستقر در استان جهت تشکیل جلسات دوره ای شورای هم اندیشی.
٢٢-  تقسیم کار و ارجاع نامه ها و پرونده های گزینشی به کارشناسان بر اساس وظایف تعریف شده.
٢٣-  نظارت بر سیستم ارسال و مراسلات دبیرخانه هسته.
٢٤-  پیگیری لازم از طریق هیأت مرکزی در خصوص دریافت کد گزینش گری برای کارکنان و اعضای هسته و محققین و مصاحبه گران پاره وقت.
٢٥-  پیگیری جهت رعایت زمان بندی فرایند گزینش داوطلبان.
٢٦-  اعزام نماینده به منظور شرکت و نظارت بر آزمون ها و مصاحبه های استخدامی که توسط دستگاه (امور
اداری و استخدامی) برگزار می گردد. (تبصره ماده ٢٢ آیین نامه).
٢٧-  برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی جهت کارشناسان تحت سرپرستی.
٢٨-  تنظیم برنامه و تهیه مقدمات برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی و گردهمایی سالانه گزینش گران استان با هماهنگی هیأت مرکزی گزینش و همکاری سایر واحدهای ذیربط.
٢٩-  شرکت در جلسات شورای اداری استان و شورای مدیران ستادی استانداری.
٣٠-  نظارت در اجرای امور رایانه ای در هسته (سیستم اتوماسیون گزینش) طبق مصوبات هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.
٣١-  انجام سایر وظایف محوله برحسب تصمیم هیأت عالی گزینش و یا هیأت مرکزی گزینش.
٣٢-  بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارائه آموزش های لازم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار.
٣٣-  شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
٣٤-  ارائه خط مشی و سازمان دهی فعالیت های دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.

میز خدمت هسته گزینش

خدمات پایگاه اطلاع رسانی استانداری با بهره گیری از تکنولوژی نوین.