دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری

Responsive Image

پیمان محمدی

تماس با مدیر
پست الکترونیک
درخواست ملاقات

معاونت برنامه ریزی،بودجه و تحول اداری

معاونت آموزش و پژوهش

Counter عنوان پست نام و نام خانوادگی شماره تماس داخلی
1 معاون برنامه ریزی،بودجه و تحول اداری مصعومه رحیمی 207
2 رئیس گروه برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری مهناز آقایی 216
3 کارشناس برنامه ریزی ---- ----
4 کارشناس برنامه ریزی فاطمه دباغ ها 209
5 کارشناس بودجه مجید باباگیلک 208
6 کارشناس بودجه فاطمه ابراهیمی مجرد 212
7 کارشناس تشکیلات ---- ----
8 کارشناس بهبود روشها و فرآیندها اکرم نجفی 214
9 کارشناس بهره وری و تحول اداری ---- ----
Counter عنوان پست نام و نام خانوادگی شماره تماس داخلی
1 معاون آموزش و پژوهش احمد چوبدار 213
2 کارشناس آموزش ---- ----
3 کارشناس آموزش زهرا آتشگران 211
4 کارشناس پژوهش ابوالفضل طارمی 205

شرح وظایف

 1. هماهنگی و انجام کلیه امور مربوط با دبیرخانه شورای اداری استان .
 2. هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کارگروه توسعه مدیریت استانداری .
 3. بررسی و تجزیه و تحلیل اعتبارات پیشنهادی استانداری اعم از اعتبارات  هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای با توجه به طرح ها و برنامه های مربوط به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان .
 4. برنامه ریزی در خصوص پیاده سازی فرآیند تخصیص منابع ، طبقه بندی هزینه ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته ( تهیه وتنظیم بودجه سالانه استانداری و واحدهای تابعه ) .
 5. تهیه سنجش و تنظیم گزارش های لازم از نحوه اجراء و میزان پیشرفت طرح ها و برنامه های استانداری .
 6. تنظیم موافقتنامه بودجه استانداری و واحدهای تابعه در قالب برنامه ها پس از وصول ابلاغ اعتبار مصوب و پیگیری در تحصیل تخصیص ها .
 7. نظارت بر بودجه عملیاتی و ارزشیابی عملکرد بودجه استانداری و واحدهای تابعه .
 8. هماهنگی و انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه کمیته بررسی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه .
 9. انجام کلیه امور مرتبط با تشکیلات استانداری و واحدهای تابعه با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور .
 10. پیگیری و نظارت بر اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها ، دستورالعمل ها ،  بخشنامه ها و مصوبات شورای عالی اداری در استانداری ، فرمانداری و بخشداری های تابعه .
 11. نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان .
 12. انجام برنامه ریزی های لازم جهت مستند سازی و اصلاح بهبود فرآیندهای انجام کار در استانداری و واحدهای تابعه .
 13. نیاز سنجی و برنامه ریزی های لازم  در جهت توانمند سازی ، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و برگزاری  دوره های آموزشی مرتبط با هدف دستیابی به تعالی سازمانی .
 14. مطالعه و بررسی مستمر سازمان و وظایف دستگاه ، مستند سازی فرایندهای انجام کار به منظور تقسیم وظایف واحدها و تدوین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و بهبود روشهای انجام کار در سطح استانداری .
 15. تهیه و تنظیم روش های انجام کار در بخش های مختلف عمومی و تخصصی استانداری و واحدهای تابعه به منظور بهبود روشها و تسریع در انجام امور با همکاری واحدهای ذیربط .
 16. نیاز سنجی آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای سازمانی تابعه بر اساس سیاست ها ، خط مشی ها و برنامه های مصوب مراجع ذیربط .
 17. تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی سالانه و آموزش های کوتاه مدت برای مدیران و کارکنان استانداری و واحدهای سازمانی تابعه .
 18. نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی عملکرد دوره های آموزشی استانداری و واحدهای تابعه .
 19. انجام امور مربوط به صدور گواهینامه های دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوب مراجع ذیصلاح مربوط به استانداری و واحدهای تابعه و وابسته در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
 20. تنظیم شناسنامه آموزشی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه و وابسته .
 21. پیشنهاد انجام کلیه امور پژوهشی مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت های نیازهای پژوهشی و ارائه آن به دبیرخانه کارگروه پژوهش و فناوری استان .
 22. استقرار نظام مدیریت دانش در استانداری و واحدهای تابعه .
 23. برنامه ریزی در جهت پیاده سازی نظام پیشنهادات استانداری و واحدهای تابعه .

میز خدمت 

خدمات دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری