دفتر امور روستایی و شوراها

Responsive Image

لیلا غریب

ملاقات
شماره تماس
پست الکترونیک

شرح وظایف

١- نظارت بر تخصیص، جذب و توزیع اعتبارات مربوط به امور روستایی و دهیاری ها از طریق منابع مختلف اعتباری.
٢- نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه های مشترک سازمان ها و دستگاه های اجرایی مرتبط با امور روستاها ابلاغ شده از سوی وزارت کشور.
٣- برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد دستگاه های متولی امور روستایی به منظور تحقق و ارتقاء توسعه پایدار روستایی.
٤- نظارت بر فرآیند نیازسنجی دوره های آموزشی و همچنین اجرای آنها برای دهیاران، کارکنان دهیاری ها و اعضای شورای اسلامی روستا.
٥- نظارت بر فرآیند تهیه بودجه سالیانه و حسابرسی دهیاری ها استان بر اساس دستورالعمل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
٦- نظارت و ارزیابی عملکرد دهیاری های استان در امور مختلف خدماتی، عمرانی، مالی و سایر موارد.
٧- ابلاغ قوانین و دستورالعمل های مرتبط به امور دهیاری ها به فرمانداری ها و دستگاه های ذیربط در استان.
٨- آسیب شناسی وضع روستاها ازنظر امکانات زیربنایی و تسهیلات رفاهی و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها جهت ارائه به سازمان برنامه و بودجه استان.
٩- همکاری با دفتر فنی استانداری و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در روستاها.
١٠ - هماهنگی و پیگیری به منظور تهیه و بازنگری طرح های هادی و سایر طرح های روستایی با مشارکت بنیاد مسکن و سایر مراجع ذیربط.
١١ - برنامه ریزی و هماهنگی به منظور بررسی شرایط اعطاء مجوز تأسیس دهیاری ها در روستاها و اعلام اسامی روستاهای واجد شرایط به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برای دریافت مجوز تأسیس دهیاری ها و پیگیری برای راه اندازی آن.
١٢ - هماهنگی و برنامه ریزی برای تشکیل کمیسیون رتبه بندی دهیاری های استان و پیگیری و اجرای مصوبات آن.
١٣ - نظارت و سامان دهی امور اداری و استخدامی دهیاری های استان.
١٤ - راهبری امور مربوط به کمیسیون موضوع ماده ٩٩ قانون شهرداری و سامان دهی آن در سطح شهرستان و برنامه ریزی جهت توزیع درآمدهای حاصله به منظور بهسازی روستاها.
١٥ - راهبری و پشتیبانی امور مربوط به شوراهای اسلامی روستا و بخش.
١٦ - بازرسی از برنامه های عمرانی و گزارش گیری مستمر از نحوه اجرای مصوبات، قوانین و مقررات و پیشرفت برنامه های عمرانی و روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته و محروم و تلاش برای رفع موانع پیشرفت برنامه ها.
١٧ - بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای اسلامی روستا در امور برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری.
١٨ - همکاری با دستگاه های ذیربط در تدوین طرح های توسعه اقتصادی روستایی جهت ارائه پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه استان.
١٩ - انجام هماهنگی و پیگیری لازم از دستگاه های ذیربط، بانکها و مؤسسات مالی در خصوص پرداخت کمک های فنی و اعتباری، تسهیلات قرض الحسنه و وام های خرد جهت توسعه اشتغال روستایی و تهیه گزارش عملکرد در این زمینه.
٢٠ - همکاری با واحدهای ذیربط در وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی و واحدهای تخصصی استانداری به منظور بررسی و شناسایی راهکارهای اجرایی و عملیاتی جلب مشارکت روستاییان و بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در طرح های توسعه روستایی و ارتقاء خدمات عمومی.
٢١ - همکاری در توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با همیاری دهیاران و واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و تهیه گزارش از روند توسعه پوشش بیمه ای در روستاهای استان.
٢٢ - همکاری با اداره کل مدیریت بحران استان به منظور تعیین اولویت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه برای تخصیص اعتبارات لازم.
٢٣ - ارائه خط مشی های لازم به منظور تأمین و تجهیز دهیاری ها و انجام هماهنگی لازم در این زمینه با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و پیگیری تأمین ماشین آلات عمرانی و خدمات روستاها از سوی واحدهای ذیربط.
٢٤ - همکاری با واحدهای مسئول در بررسی تعرفه های عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستا و پیگیری انجام مراحل قانونی جهت تأیید و ابلاغ آنها برای اجرا.
٢٥ - بسترسازی مناسب جهت جانشین پروری و حمایت از نیروهای توانمند با رویکرد انتقال تجارب، برگزاری دوره های آموزشی، مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار و سازوکارهای مناسب مدیریتی.
٢٦ - شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
٢٧ - ارائه خط مشی و سازمان دهی فعالیت های دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.