دفتر امور انتظامی و امنیتی

Responsive Image

عباس افلاطونی

ملاقات
شماره تماس
پست الکترونیک

شرح وظایف

١- سازمان دهی و نظم بخشی امور مربوط به مسائل امنیتی و انتظامی استان و برگزاری جلسات مشترک با سایر دستگاه های حاکمیتی.
٢- تأمین موجبات امنیت پایدار با هماهنگی و همراهی دستگاه های امنیتی و انتظامی و برگزاری جلسات مشترک با سایر دستگاه های حاکمیتی.
٣- برنامه ریزی جهت اجرای صحیح قوانین، مقررات و دستورالعمل های دریافتی و همچنین تعامل صحیح با دستگاه های ذیربط.
٤- هدایت برنامه ها و امور جاری در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر با اثربخشی و کارایی مطلوب در امور امنیتی و انتظامی.
٥- برنامه ریزی، سامان دهی و کنترل امور مربوط به مسائل امنیتی و انتظامی و همچنین هماهنگی با دستگاه های ذیربط در حوزه امور مبارزه با قاچاق در سطح استان.
٦- ارائه خط مشی های ابلاغی از سوی شورای امنیت کشور در شورای تأمین استان و نظارت بر دبیرخانه شتا و تهیه دستور کار مناسب جهت جلسات شورای تأمین استان و کمیسیون های زیرمجموعه.
٧- تدوین اهداف کمیسیون های زیرمجموعه شتا و برنامه ریزی در راستای اجرای صحیح عملکرد دستگاه ها.
٨- ابلاغ صورتجلسات، دستورالعمل، بخشنامه ها به شورای تأمین شهرستان، فرمانداری ها، نهادها و سازمان های ذیربط و نظارت بر روند اجرای صحیح آنها و ارائه گزارش نوبه ای به مبادی ذیربط.
٩- نظارت بر تدوین و مراحل اجرای مصوبات مربوط به صورت جلسات شورای تأمین شهرستان های تابعه و کمیسیون های زیرمجموعه و پیگیری مباحث امنیتی و انتظامی استان.
١٠ - هماهنگی های لازم در راستای تأمین و ارتقای وضعیت رفاهی و معیشتی کارکنان به منظور توسعه و تقویت بدنه کارشناسی اداره کل (با توجه به حساسیت های مرتبط با مشاغل امنیتی).
١١ - اعلام اولویت های امنیتی و انتظامی سالانه با ملاحظه تغییر شرایط در استان و شهرستان های تابع.
١٢ - اعلام نیازهای آموزشی سالانه و تلاش برای ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات کارکنان تحت مدیریت.
١٣ - نظارت بر حسن ارتباط نیروی انتظامی با مجموعه استانداری بر اساس دستورالعمل ابلاغی.
١٤ - نظارت بر سامان دهی مرزها و فراهم نمودن موجبات اجرای وظایف وزارت کشور (در زمینه سیاست گذاری، هماهنگی و ...).
١٥ - نظارت بر برگزاری مستمر جلسات شورای تأمین استان، کمیسیون ها و کمیته های زیر مجموعه آن.
١٦ - مراقبت مستمر بر رویدادهای امنیتی و انتظامی به منظور ممانعت از تبدیل آنها به بحران و آشوب.
١٧ - نظارت بر فعالیت های مربوط به تأمین حفاظت اماکن و تأسیسات دارای رده حفاظتی.
١٨ - برنامه ریزی جهت برقراری امنیت اجتماعات، تشکل ها و راهپیمایی ها.
١٩ - بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارائه آموزش های لازم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار.
٢٠-  شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
٢١-  ارائه خط مشی و سازمان دهی فعالیت های دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.