دفتر امور شهری وشوراها

Responsive Image

محسن اسماعیلی

ملاقات
شماره تماس
پست الکترونیک

شرح وظایف

١- برنامه ریزی و بررسی دوره ای وضعیت شهرهای استان از حیث امکانات، تأسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین کمبودها، نیازها و نارسائی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی و... .
٢- همکاری با دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری به منظور تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در شهرها.
٣- نظارت بر امور مربوط به بررسی طرح های عمرانی شهرداری ها پس از اخذ نظر دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک، به منظور استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گیرد.
٤- سازمان دهی و هدایت منابع درآمد شهرداری ها با رویکرد اتخاذ روش های مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری ها و خودکفایی آنها.
٥- کنترل، نظارت و ارزیابی عملکرد شهرداری ها در سطح شهرها و سازمان های وابسته به آنها و تهیه گزارش های دوره ای جهت ارائه به مراجع ذیربط.
٦- بررسی موردی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست استان.
٧- برنامه ریزی و همکاری با اداره کل مدیریت بحران استان در تعیین اولویت شهرها ازنظر مبارزه با خطرات ناشی از سیل و بلایای طبیعی برای تخصیص اعتبارات لازم بر اساس قوانین و مقررات و مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سایر شوراهای مرتبط.
٨- فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامی شهرها و فرادست آنها و ایجاد زمینه همکاری و هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
٩- برنامه ریزی برای جمع آوری، تهیه و به روزرسانی آمار و اطلاعات موردنیاز درزمینه شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و شوراهای اسلامی فرادست استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها و گزارش های ارسالی از فرمانداری ها در این زمینه.
١٠ - صدور و ابلاغ دستورالعمل های لازم به شهرداری ها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرح های توسعه شهری اعم از مالی و اعتباری، خدمات و عمرانی.
١١ - نظارت بر روند توسعه فناوری اطلاعات در شهرداری ها و سازمان های وابسته.
١٢ - نظارت بر فرایند انتخاب و انتصاب شهرداران.
١٣ - نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور عمومی توسط شهرداری ها.
١٤ - ارائه خط مشی های لازم برای حل و فصل مشکلات و اختلافات میان اعضای شوراهای اسلامی شهرها.
١٥ - نظارت بر فرایند انتخاب و انتصاب شهرداران و همچنین نحوه اجرای امور استخدامی شهرداری ها.
١٦ - هماهنگی و همکاری برای نیازسنجی دوره های آموزشی و برنامه ریزی و پیگیری اجرای آنها برای شهرداران، کارکنان شهرداری ها و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست در قالب برنامه آموزشی مصوب.
١٧ - برنامه ریزی و پیگیری در جهت برپایی همایش های استانی و شهرستانی با حضور اعضاء شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست به منظور تبیین سیاست ها و خط مشی های عمومی دولت در استان و تشویق و ترغیب آنان جهت اجرای آن در حوزه نظارتی مربوطه.
١٨ - نظارت بر امور مربوط به بررسی شکایت های واصله از شهرداری ها، شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست و رسیدگی لازم بر اساس قوانین و مقررات و از طریق مراجع ذیصلاح.
١٩ - ارائه خط مشی های لازم جهت راهبری، هدایت و نظارت بر برنامه های پژوهشی شهرداری ها.
٢٠ - بررسی نیازها و اقدامات مالی شهرداری ها و نظارت بر انجام امور مربوط به حسابرسی آنها.
٢١ - برنامه ریزی برای تشکیل شورای اداری و استخدامی شهرداری ها و شورای پژوهشی امور شهری استان و ابلاغ مصوبات و پیگیری و نظارت بر اجرای آنها.
٢٢ - کنترل و نظارت بر انجام امور پرسنلی و استخدام شهرداری ها از طریق اجرای وظایف محوله به دبیرخانه شورای اداری و استخدامی شهرداری های استان.
٢٣ - بررسی تعرفه پیشنهادی عوارض، بهاء خدمات و سایر درآمدهای شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها و پیگیری انجام مراحل قانونی آن و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع ذیربط.
٢٤ - شرکت در کارگروه ها و کمیسیون های مرتبط با شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها و شوراهای اسلامی فرادست (کمیسیون ماده ٥، تغییر کاربری اراضی و کمیسیون مواد ١٠٠ و ٧٧ قانون شهرداری و...).
٢٥ - اتخاذ تدابیر لازم به منظور درجه بندی و تأسیس شهرداری ها.
٢٦ - بررسی تشکیلات اداری پیشنهادی شهرداری ها و اساسنامه و تشکیلات اداری سازمان های وابسته به شهرداری ها جهت ارسال به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برای اصلاح و تصویب.
٢٧ - ارتباط مستمر با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به منظور هماهنگی در اجرای دستورالعمل ها و سیاست های کلان دولت در شهرداری های استان.
٢٨ - هدایت و پیگیری تخصیص و جذب و توزیع اعتبارات مربوط به شهرداری ها از طریق وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان برنامه و بودجه استان.
٢٩ - بسترسازی مناسب جهت جانشین پروری و حمایت از نیروهای توانمند با رویکرد انتقال تجارب، برگزاری دوره های آموزشی، مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار و سازوکارهای مناسب مدیریتی.
٣٠- ارائه خط مشی و سازمان دهی فعالیت های دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.