دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

Responsive Image

رضا سجاد فر

ملاقات
شماره تماس
پست الکترونیک

شرح وظایف

١- نظارت بر اجرای قوانین، تصویب نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با حوزه مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی.
٢- ارزیابی عملکرد واحدهای استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها.
٣- تنظیم برنامه بازرسی دوره ای استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها و اجرای آن از طریق بازرسی های اداری و مالی.
٤- هماهنگی و همکاری با گروه های بازرسی و نهادهای قانونی کشور به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی.
٥- عضویت و شرکت در جلسات، کمیته ها و کارگروه ها با موضوع تحول اداری، ارتقای سلامت اداری، مبارزه با رشوه خواری و فساد اداری.
٦- ارتباط مستمر و انجام مکاتبات اداری با سطوح مدیریتی واحدهای ذیربط در نهاد ریاست جمهوری و مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور و سایر مدیران واحدهای دستگاه های اجرایی ملی همسطح در حیطه وظایف مربوط.
٧- نظارت بر دریافت، ثبت، تفکیک و ارجاع درخواست های مردمی از طریق سامانه ارتباط الکترونیکی (سامد) یا خارج از سامانه الکترونیک.
٨- نظارت بر پذیرش درخواست الکترونیکی متقاضیان و در صورت عدم دسترسی نیز پذیرش حضوری از طریق میز خدمت.
٩- مدیریت و راهبری امور حقوقی مرتبط با ثبت و مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول استانداری و طرح دعاوی مالکیت.
١٠-  مدیریت و راهبری دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با استانداری و واحدهای تابع و تنظیم ارائه لایحه دفاعیه و ارسال شکایات حقوقی در محاکم قضایی، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی.
١١-  مدیریت و راهبری معاضدت قضایی (اعم از طرح دعاوی، دفاع از دعوی، تهیه لوایح و مشاوره) به مدیران استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و محاسباتی.
١٢-  بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارائه آموزش های لازم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار.
١٣-  شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
١٤-  ارائه خط مشی و سازمان دهی فعالیت های دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.