دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

Responsive Image

حامد فتوحی

ملاقات
شماره تماس
پست الکترونیک

شرح وظایف

١- نظارت بر امور مربوط به تأسیس حزب، جمعیت، انجمن سیاسی و صنفی، تشکل های صنفی و سیاسی و انجمن اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعلام نظر در این زمینه به وزارت کشور.
٢- نظارت و مراقبت مستمر نحوه فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های اسلامی و تشکل های سیاسی استان.
٣- نظارت و رسیدگی به درخواست های اقشار و گروه ها در رابطه با برپایی اجتماعات مطابق دستورالعمل های قانونی.
٤- نظارت بر تهیه و تدوین برنامه ها و سیاست های عمومی دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
٥- نظارت بر حسن اجرای انتخابات و هدایت مجریان انتخابات در سطح استان.
٦- نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای تابع در خصوص انتخابات و سنجش میزان موفقیت یا عدم موفقیت طرح های اجرایی در حوزه های انتخابیه استان.
٧- راهبری امور مربوط به تهیه و تدوین بخشنامه ها، شیوه نامه ها و ارسال دستورالعمل های انتخاباتی به فرمانداری ها و بخشداری های تابع.
٨- نظارت و سامان دهی امور مربوط به ایجاد، انتزاع، الحاق، ادغام، تغییر مرکزیت و یا تبدیل نقاط مختلف استان به روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان در سطح استان و مورد نام گذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در چارچوب ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری.
٩- نظارت بر ارزیابی فرمانداران و بخشداران استان در چارچوب شاخص های ابلاغی وزارت کشور.
١٠- بررسی و پیگیری موضوع انتصاب فرمانداران، معاونین و بخشداران استان بر اساس موازین و مقررات ابلاغی.
١١- نظارت بر روند اجرای امور در فرمانداری ها و بخشداری ها.
١٢- نظارت بر تحرکات حوزه کارگری، تشکلات دانشجویی، قومی، مذهبی و نظارت بر تشکیل جلسات کمیسیون دانشجویی، اقوام، مذاهب و کارگری.
١٣- بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارائه آموزش های لازم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار.
١٤- شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
١٥- ارائه خط مشی و سازمان دهی فعالیت های دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.