دفتر امور بانوان وخانواده

Responsive Image

کبری علیخانی

تماس با مدیر
پست الکترونیک
درخواست ملاقات

شرح وظایف

١- ارائه راهبردهای مناسب به منظور ارتقای شاخص های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان و خانواده در راستای سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران در سطح استان.
٢- سازمان دهی و سامان دهی امور فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در راستای سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران در سطح استان.
٣- هدایت و جهت دهی تحقیقات علمی در حوزه بانوان و خانواده در راستای سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران و حمایت از طرح های مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با مسائل و مشکلات زنان و خانواده با رویکرد بومی در سطح استان.
٤- برنامه ریزی به منظور شناسایی فرصت های شغلی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ... در راستای ارتقای سطح اشتغال بانوان در استان.
٥- نظارت بر امور مربوط به برپایی نمایشگاه ها، برگزاری همایش های تخصصی، دوره های آموزشی منظم در راستای ارتقای سطح دانش و فرهنگ و توانمندسازی جامعه زنان استان مشارکت سایر سازمان های ذیربط.
٦- جهت دهی و تقویت کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد خاص بانوان در استان.
٧- اتخاذ راهبردهای مناسب با رویکرد ارتقای تعامل بین بخشی با دستگاه های متولی و مرتبط با مباحث زنان در استان.
٨- برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات کارگروه تخصصی بانوان و خانواده با رویکرد کاهش مسائل و مشکلات حوزه بانوان و خانواده در سطح استان.
٩- ابلاغ و نظارت بر مصوبات کارگروه تخصصی بانوان و خانواده در راستای راهبری، هدایت و هماهنگ سازی امور بانوان و خانواده.
١٠-  برنامه ریزی جهت جذب اعتبارات هزینه ای و نظارت بر اجرای طرح های توسعه مشارکت فرهنگی و اجتماعی بانوان استان.
١١-  برنامه ریزی به منظور شناسایی وضعیت موجود زنان در ابعاد مختلف.
١٢-  برنامه ریزی به منظور شناسایی بانوان فرهیخته و نخبه استانی در راستای حمایت از آنان و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های آنها.
١٣-  نظارت بر عملکرد کارشناسان و مشاوران امور بانوان فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی استان.
١٤-  بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارائه آموزش های لازم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار.
١٥-  شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
١٦-  ارائه خط مشی و سازمان دهی فعالیت های دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.