میز خدمت استانداری

سوالات متدوال
توافقنامه سطح خدمات
نظر سنجی
عنوان خدمت کلان
(شناسه خدمت)
عنوان زیرخدمت نحوه ارائه   شناسنامه +شناسه
زیر خدمت
اطلاع رسانی
شماره تماس و نام واحد پاسخگو
ارائه خدمات پدافند غیر عامل استان (‫‪11022153000‬‬) صدور مجوز دوره های آموزشی پدافند غیر عامل استان  غیر الکترونیک 18082153104 فایل 028-33892335
دفتر پدافند غیر عامل
ارائه خدمات پدافند غیر عامل استان (‫‪11022153000‬‬) تایید مراکز ثقل استان  غیر الکترونیک 11052153103 فایل 028-33892335
دفتر پدافند غیر عامل
ارائه خدمات پدافند غیر عامل استان (‫‪11022153000‬‬) هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری در خصوص پدافند غیر عامل استان  غیر الکترونیک 11022153102 فایل 028-33892335
دفتر پدافند غیر عامل
ارائه خدمات پدافند غیر عامل استان (‫‪11022153000‬‬) نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل سطح استان  غیر الکترونیک 11022153101 فایل 028-33892335
دفتر پدافند غیر عامل
ارائه خدمات پدافند غیر عامل استان (‫‪11022153000‬‬) تدوین طرح های پدافند غیرعامل استان  غیر الکترونیک 11022153100 فایل 028-33892335
دفتر پدافند غیر عامل
راهبری و هماهنگی امور امنیتی و انتظامی استان
​​​​​​​(‫‪12062152000‬‬)
پرداخت خسارت ناشی از حوادت امنیتی در استان غیر الکترونیک ‫‪12062152100 فایل 028-33892330
​​​​​​​دفتر انتظامی و امنیتی
راهبری و هماهنگی امور امنیتی و انتظامی استان
​​​​​​​(‫‪12062152000‬‬)
اعطای امان نامه به افراد نادم (محارب‫‪،‬‬ اشرار‫‪،‬‬ قاچاقچیان‫‪،‬‬ افراد تاثیر گذار ضد انقلاب) غیر الکترونیک ‫‪12012152101 فایل 028-33892330
​​​​​​​دفتر انتظامی و امنیتی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
(‫‪ 12012154000 ‬‬)
صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی غیر الکترونیک ‫‪12012154112 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
رفع مشکلات بیمه ای اتباع خارجی غیر الکترونیک ‫‪12012154111‬‬ فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی غیر الکترونیک
​​​​​​​‫‪12012154110‬‬
فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی غیر الکترونیک ‫‪10032154109 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذرنامه الکترونیک ‫‪12012154108 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع خارجی غیر الکترونیک ‫‪10032154107 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
صدور پروانه زناشویی زنان ایرانی با اتباع خارجی غیر الکترونیک ‫‪10032154105 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی غیر الکترونیک ‫‪12012154106 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
ثبت ازدواج ( زن و مرد خارجی) غیر الکترونیک ‫‪10032154104 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی غیر الکترونیک ‫‪10032154103 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران الکترونیک ‫‪10012154102 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
صدور یا تمدید برگه تردد ۹۰ روزه اتباع خارجی در داخل استان غیر الکترونیک ‫‪12012154101 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
صدور مجوز‫‪،‬‬ تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی غیر الکترونیک ‫‪12012154100 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
صدور مجوز جابجایی محل سکونت و انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی به استان های دیگر الکترونیک 12012154113 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
صدور برگه خروج از کشور اتباع خارجی الکترونیک 12012154114 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف غیر الکترونیک 12012154115 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی غیر الکترونیک 12012154116 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
صدور برگه مسافرتی بین شهری اتباع خارجی غیر الکترونیک 12012154117 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
صدور مجوز برنامه های فرهنگی ورزشی و اجتماعی اتباع خارجی غیر الکترونیک 12012154118 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجاز غیر الکترونیک 12012154119 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
ارائه خدمات به ‫اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی
​​​​​​​(‫‪ 12012154000 ‬‬)
صدور گواهی دانش آموزان اتباع مشمول تحصیل فاقد اقامت غیر الکترونیک 12012154120 فایل 028-33892355
​​​​​​​ دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی
مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان
( ‫‪13052160000‬‬ )
صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر ( غیر از کلانشهر ها) غیر الکترونیک 13052160100 فایل 028-33892410
دفتر امور فنی  و عمرانی
مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان
( ‫‪13052160000‬‬ )
صدور موافقت اولیه راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو در استان غیر الکترونیک 13052160101 فایل 028-33892410
دفتر امور فنی  و عمرانی
مدیریت حمل و نقل و ترافیک استان
( ‫‪13052160000‬‬ )
نظارت بر مصوبات شورای همتا (هماهنگی ترافیک استان) غیر الکترونیک 12012160102 فایل 028-33892410
دفتر امور فنی  و عمرانی
خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان
(‫‪19042159000‬‬ )
حمایت و سازمان دهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان استان غیر الکترونیک 17062159101 فایل 028-33892175
دفتر بانوان وخانواده
خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان
(‫‪19042159000‬‬ )
رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر استان غیر الکترونیک 19042159100 فایل 028-33892175
دفتر بانوان وخانواده
خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان
(‫‪19042159000‬‬ )
برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استان غیر الکترونیک 19042159102 فایل 028-33892175
دفتر بانوان وخانواده
راهبری سازمانهای مردم نهاد استان
( ‫‪10012158000‬‬ )
تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد استان غیر الکترونیک 10012158100 فایل 028-33892345
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
راهبری سازمانهای مردم نهاد استان
( ‫‪10012158000‬‬ )
نظارت بر فعالیت های سازمانهای مردم نهاد استان غیر الکترونیک 10012158101 فایل 028-33892345
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
راهبری سازمانهای مردم نهاد استان
( ‫‪10012158000‬‬ )
رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد استان غیر الکترونیک 10012158102 فایل 028-33892345
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
برگزاری انتخابات در استان
( ‫‪10062157000‬‬ )
ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده استان غیر الکترونیک 10062157100 فایل 028-33892305
دفتر سیاسی و انتخابات
برگزاری انتخابات در استان ( ‫‪10062157000‬‬ ) اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان در استان غیر الکترونیک 10062157101 فایل Text
برگزاری انتخابات در استان
( ‫‪10062157000‬‬ )
اعلام نتایج انتخابات غیر الکترونیک 10062157102 فایل 028-33892305
دفتر سیاسی و انتخابات
Text Text غیر الکترونیک Text فایل Text
Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text